Vastaa Karvi-kyselyyn opetuksesta ja oppimisesta korkeakoulussa

Jaa kokemuksesi ja näkemyksesi yliopiston opetuksesta ja pedagogiikasta! Aalto-yliopisto osallistuu Korkeakoulupedagogiikan tila ja uudistaminen (Karvi) -kyselyyn ja kaikkia opiskelijoita, opettajia ja opetuksesta vastaavia johtajia kutsutaan vastaamaan kyselyyn. 

Korkeakoulupedagogiikan tila ja uudistaminen -arvioinnin kysely korkeakouluopiskelijoille

Tervetuloa vastaamaan Korkeakoulupedagogiikan tila ja uudistaminen -arvioinnin kyselyyn!

Kyselyn tavoitteena on saada monipuolisesti tietoa opiskelijoiden omista kokemuksista ja näkemyksistä oppimisesta ja opiskelusta korkeakoulussa. Toivomme, että jokainen korkeakouluopiskelija vastaisi kyselyyn omien opiskelukokemustensa pohjalta. Jokaisen vastaus on tärkeä.
Kysely kuuluu Korkeakoulupedagogiikan tila ja uudistaminen -arviointiin, jonka toteuttaa Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi).

Kyselyn vastaamisen viimeinen päivä on 7.10.2022.

Linkki opiskelijoiden kyselylomakkeeseen

Lue lisää >> (aalto.fi)

Svara på NCU:s enkät om högskolepedagogikens nuläge och utveckling

En utvärdering av nuläget och utvecklingen av högskolepedagogiken kommer att genomföras 2022–2023 av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU). Alla studerande, lärare och direktörer med ansvar för undervisningen uppmanas att svara på enkäten och dela sina erfarenheter av undervisning och lärande i högre utbildning.

Enkät för högskolestuderande om utvärderingen Högskolepedagogikens nuläge och utveckling

Välkommen att besvara enkäten om utvärderingen Högskolepedagogikens nuläge och utveckling!

Syftet med enkäten är att få mångsidig information om studerandenas egna erfarenheter och synpunkter på lärande och studier vid högskolan. Vi hoppas att varje högskolestuderande besvarar enkäten utifrån sina egna studieerfarenheter. Varje svar är viktigt.

Enkäten hör till utvärderingen Högskolepedagogikens nuläge och utveckling, som genomförs av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU).

Den sista dagen för att besvara enkäten är 7.10.2022. 

Enkät för de studerandena

Läs mer >> (aalto.fi)

Answer the Karvi survey about teaching and learning in higher education

FINEEC (Finnish: Karvi) is conducting the evaluation of the state and reform of higher education pedagogy and Aalto university is participating. All students, teachers and education managers are invited to answer a survey and share their experience with teaching and learning in higher education.

Survey on higher education pedagogy for higher education students

Welcome to respond to the survey of the state and reform on higher education pedagogy!

The aim of the survey is to obtain diverse information on students’ experiences and views on learning and studying in higher education. We hope that every higher education student will respond to the survey on the basis of their own experiences of studying. Everyone’s answers are important.

The survey is part of the Evaluation of the state and reform of higher education pedagogy, which is implemented by the Finnish Education Evaluation Centre (FINEEC).

The deadline for responding is 7.10.2022. 

Link to survey for students

Read more >> (aalto.fi)