Suomeksi | In English

Som en del av åtgärderna för att bekämpa spridningen av coronaviruset, är Aalto-universitets kampus tillsvidare stängt. Undervisning fortsätter på distans via de digitaliska kanalerna.Alla studerandeservicepunkterna är stängda, men du kan nå personalen under kontorstid via epost och telefon. Aalto-universitetet gör sitt yttersta för att säkra studerandenas säkerhet, stöd och fortskridande av studierna under dessa undantagstider.

Uppdatering 18.6.2020

Trots att undantagstillståndet som orsakades av coronapandemin har upphört i Finland är höstens coronasituation fortfarande osäker, och pandemin är sannolikt inte ännu över. Av denna orsak planerar vi att gå över till en hybridmodell för vår verksamhet från och med mitten av augusti. Fram till 16.8 fortsätter verksamheten enligt de nuvarande coronaanvisningarna.

Vi börjar höstens undervisning enligt den läsårskalender som bekräftats tidigare. Vi fortsätter fortfarande undervisningen huvudsakligen på distans, förutsatt att undervisningens kvalitet och lärandemålen inte lider av det. Kontaktundervisning med säkerhetsarrangemang är möjligt om pandemisituationen och de nationella begränsningarna tillåter det. Vi vill i synnerhet trygga att nya studerande hittar sin plats vid universitetet och i studentgemenskapen. Introduktionen genomförs i huvudsak på distans, men med säkerhetsarrangemang kan evenemang även ordnas på campus. Läs mer på meddelande som skickas den 18 Juni som e-post .

Uppdatering 8.5.2020

Måndagen den 4 maj berättade Finlands regering om sin fortsatta strategi för att hantera coronakrisen och om att begränsningarna stegvis kommer att avvecklas. I enlighet med regeringens rekommendation fortsätter vi huvudsakligen med distansarbete under våren och sommaren. Vi granskar anvisningarna som rör distansarbete igen senast den 31 juli. Vi fortsätter huvudsakligen med distansundervisning och distansstudier under våren och sommaren. Vi granskar anvisningarna igen senast den 31 juli. Detaljer om arrangemangen under sommaren och hösten meddelas snarast. 

Ta emot din studieplats och anmäl dig till universitetet så fort du fått positivt besked om antagningen. Efter det kan du genast ansöka om studentbostad och studiestöd. Ifall du är tidigt ute kan du undvika köer och långa väntetider.

1. Ta emot din studieplats senast 28.4.2020 kl. 15:00!

Resultaten från studerandeurvalet publiceras 30.3.2020. Ett e-postmeddelande skickas åt alla sökande efter att urvalsresultaten har publicerats. Du kan också få information om antagningsbeslutet genom att logga in i det elektroniska ansökningssystemet. Ett officiellt antagningsbrev skickas via e-post till de antagna genast då beslutet är fattat. Läs och följ instruktionerna noggrant.

Du kan ta emot din studieplats elektroniskt på Studieinfo https://studieinfo.fi/wp/sv/ genom att följa anvisningarna där. Du kan logga in i tjänsten Studieinfo via länken ”Logga in”. Du behöver bankkoder för att logga in. Om det inte lyckas att ta emot studieplatsen i Studieinfo ska du ta kontakt med lärandetjänsterna i din egen högskola (kontaktuppgifterna finns i brevet vid antagninsgsbrev)

Ta emot din studieplats så fort som möjligt efter att du fått antagningsbeslutet, senast 28.4.2020 kl 15.00. Du mister din studieplats om du inte tar emot den. Edit 28.4.2020: När du tagit emot din studieplats, du kan kontrollera det på Studieinfo (det registreras inte Aaltos söksystem). 

Studerande på reservplats

Studerande på reservplats får information om sitt reservplatsnummer i samband med att resultaten av antagningen offentliggörs. Du kan följa med din antagningssituation i Studieinfo. Om en sökande som blivit antagen annullerar sin plats eller inte tar emot den inom tidsfristen erbjuds platsen till följande sökande i kön, förutsatt att ansökningsalternativet har placerat sökande på reservplats. Sista datum för antagning från reservplats är 10.6.2020.

Sista datum för att ta emot en erbjuden studieplats är 28.4.2020 eller 10 dagar från och med att studieplatsen erbjudits. Kontrollera din personliga tidsfrist för att ta emot studieplatsen i ditt antagningsbrev och följ anvisningarna ovan.

Jag har sökt till två ansökningsalternativ och blev erbjuden en studieplats i ett lägre ansökningsalternativ. Jag är på reservplats till mitt högre ansökningsalternativ och vill vänta ifall studieplatser blir lediga. Hur handlar jag?

Du kan villkorligt ta emot den studieplats som erbjuds och stanna i kön till en studieplats i högre ansökningsalternativ. Emottagandet av det lägre ansökningsalternativet blir bindande om du inte blir antagen till ett högre ansökningsalternativ. Om du blir antagen till ett högre ansökningsalternativ är emottagandet av den redan automatiskt bekräftat.

Om du har blivit antagen till ditt andra ansökningsalternativ och är på reservplats till ditt första ansökningsalternativ kan du ändra emottagandet av ditt andra ansökningsalternativ till bindande ifall det inte ännu har ändrats. Denna förändring kan inte annulleras. Det är inte möjligt att anmäla sig som närvarande före den villkorligt mottagna studieplatsen har ändrats till bindande.

Det är inte möjligt att annullera det villkorliga mottagandet av en studieplats.

Observera att stipendier är bundna till ansökningsalternativ. Om du har beviljat ett stipendium förflyttas det inte till ditt första ansökningsalternativ utan du förlorar stipendiet om du köar en studieplats för ditt första ansökningsalternativ och en studieplats blir ledig.

Du kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen

Enligt bestämmelsen för en studieplats (universitetslagen 558/2009) kan en studerande ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen i utbildning som börjar inom samma termin. Bestämmelsen gäller för kandidat-, magister-, licentiat- och doktorsexamina som beviljas av universitet samt yrkeshögskoleexamina. Höstterminen inleds 1.8 och avslutas 31.12, vårterminen inleds 1.1 och avslutas 31.7. En andra studieplats från en utbildning som inleds samma termin kan inte tas emot heller i det fallet att man skulle flytta starten av eller avbryta sina studier. Överväg alltså noggrant vilken plats du tar emot ifall du har fått flera erbjudanden!

Om du redan har en studieplats i Aalto-universitetet och tar emot en ny studieplats

En studerande inom områdena för ekonomi och teknik vid Aalto-universitetet kan på samma gång ha högst en studierätt som leder till samma examen. Om en studerande tar emot en ny studieplats som leder till samma examen (t.ex. diplomingenjörsexamen inom teknik) mister studenten sin förra studierätt. Denna begränsning gäller inte för området konst inom Aalto-universitetet.

Läsårsavgifterna och stipendierna

Om skyldighet att betala läsårsavgift och eventuell betalningslättnad från läsårsavgiften meddelas  i antagningsbrevet. Läsårsavgifterna gäller inte de finsk- och svenskspråkiga utbildningsprogrammen. Mer information om läsårsavgifter finns här.

2. Anmäl dig till universitetet senast 29.7.2020

Du ska varje läsår anmäla dig som antingen närvarande eller frånvarande. Anmälningstiden börjar 4.5.2020 och för nya studerande gäller det att anmäla sig senast 29.7.2020 för att studierna ska komma igång smidigt.

Läsårsanmälan är obligatorisk för alla examensstuderande. Om du inte har anmält dig som närvarande eller frånvarande inom anmälningstiden (senast 4.9.2020) går du miste om din studierätt.

Närvaroanmälan

När du har tagit emot din studieplats kan du anmäla dig som närvarande i anmälningstjänsten OILI via Studieinfo och betala medlemsavgiften till studentkåren (AUS). Om du vill bli medlem i en studentorganisation inom ditt område (ett gille eller en ämnesförening) ska du samtidigt betala föreningsavgiften, om en sådan uppbärs.

Anmälningstiden börjar 4.5.2020 och det är möjligt att anmäla sig elektroniskt fram till 29.7.2020. Om du inte kan anmäla dig elektroniskt ska du lämna in ett kvitto på att du har betalat studentkårens (AUS) medlemsavgift till högskolan. Den studerandens namn ska framgå av kvittot antingen som betalare eller i meddelandefältet, och dessutom ska betalningens arkiveringskod synas på kvittot. Ett kvitto utan namn eller kod godkänns inte.

Det lönar sig att göra anmälan så snart som möjligt, senast 29.7.2020, så att du hinner med i tid till introduktionsevenemangen och tutorgrupperna. Först när du har anmält dig som närvarande får du tillgång till de tjänster som erbjuds vid Aalto, ett studentnummer och möjlighet att anmäla dig till kurser.

Frånvaroanmälan

Under det första läsåret kan du anmäla dig som frånvarande endast på sådana grunder som anges i universitetslagen (39 §), d.v.s. om du:

  • fullgör tjänstgöring enligt värnpliktslagen (1438/2007), civiltjänstlagen (1446/2007) eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor (194/1995),
  • är på moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet, eller
  • är oförmögen att inleda dina studier på grund av egen sjukdom eller skada.

Fyll i ansökan om att anmäla dig som frånvarande. Bifoga ett intyg över orsaken till frånvaron.

Om du har för avsikt att fullgöra militär- eller civiltjänst, skicka ansökan med tillhörande bilagor till studerandeservice@aalto.fi.

Om du är frånvarande på grund av moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet eller din egen sjukdom eller skada, skicka ansökan med tillhörande bilagor som en skyddad e-post till confidential@aalto.fi. Se närmare anvisningar om hur du skickar skyddad e-post.

Lämna in ansökan med tillhörande bilagor så snart som möjligt, senast 29.7.2020, så att din ansökan hinner behandlas innan anmälningstiden går ut.

Varaktighet av frånvarande

Om du har en lagenlig orsak att anmäla dig som frånvarande under det första läsåret och denna orsak infaller under tiden 1.8.2020–31.7.2021 kan du, om du så önskar, anmäla dig som frånvarande för hela läsåret. Kom dock ihåg att frånvaron kan inverka på den tid som du har till ditt förfogande för att avlägga examen. Se närmare information om frånvarons inverkan på studietiden.

  • Om du har anmält dig som frånvarande för hela läsåret, men vill vara frånvarande endast under höstterminen 2020, ska du ändra din anmälan för vårterminen 2021 till närvaro under vårens anmälningstid 30.11.2020 – 8.1.2021. Detta gör du vid studerandeservicen vid din högskola. För detta behöver du ett kvitto på att du har betalat studentkårens (AUS) medlemsavgift för vårterminen.
  • Om du har anmält dig som närvarande för hela läsåret, men vill vara frånvarande under vårterminen 2021, ska du ändra din anmälan för vårterminen till frånvaro under vårens anmälningstid 30.11.2020 – 8.1.2021. Detta gör du genom att lämna in ansökan om att anmäla dig som frånvarande med tillhörande bilagor till studerandeservicen vid din högskola. Du kan ansöka om återbetalning av studentkårsavgiften för vårterminens del.

Värnplikt, civiltjänstgöring eller annan långvarig frånvaro

Nya studerande som fått studieplats år 2019 eller tidigare

Anvisningarna på denna webbplats gäller dig med undantag av anvisningarna om mottagandet av studieplatsen. Läsårsanmälan görs på WebOodi, inte på Studieinfos OILI-tjänst. Till detta behöver du ett Aalto-användarnamn (se aktiveringsanvisningarna nedan).

Följ alltså med din Aalto-e-post! Om du inte ännu har aktiverat ditt Aalto användarkonto, ska du göra det så snart som möjligt.

Du kan ta kontakt med studerandeservicen i din högskola för närmare information om studiestarten.

Nya studerande som antagits år 2020

Om du kommer att vara frånvarande under det första studieåret, ska du ta emot din studieplats och lämna in en frånvaroanmälan (se anvisningar under punkten Frånvaroanmälan).

  • Om du är frånvarande endast under höstterminen, ska du senast i november ta kontakt med din egen högskola för att säkerställa en smidig start på studierna i januari. 
  • Om du är borta hela läsåret ska du följa med denna webbplats under sommaren 2021 för att få aktuell information om studiestarten läsåret 2021–2022.
  • Om du är frånvarande under vårterminen, ska du i november ta kontakt med din egen högskola för att säkerställa att du efter frånvaron kan smidigt återkomma till studierna läsåret 2021–2022.

Studietid

Studietiden är begränsad. Du kan vara frånvarande endast ett visst antal terminer utan att det påverkar den tid som du har till ditt förfogande för att avlägga examen. Studietiden fastställs på olika sätt beroende på orsaken till frånvaron. Se närmare information om tillåten studietid.

3. Sökte du till magisterstudier med en ofullbordad examen? Lämna in en kopia av examensbetyget senast 7.8.2020 kl. 15.00.

En studerande som har antagits på basis av en ofullbordad examen ska utexamineras senast 31.7.2020 och lämna in en kopia av examensbetyget med e-post till addressen admissions@aalto.fi snarast möjligt, dock senast 7.8.2020 kl. 15.00. 

Om du inte utexamineras eller lämnar in examensbetyget inom utsatt tid upphävs den villkorligt beviljade studierätten.

Utexaminering försenas på grund av coronavirus pandemin

I en exceptionell situation där din utexaminering försenas på grund av coronavirus pandemin kan Aalto-universitetet överväga att häva rätten att studera. Ifall utexamineringen flyttar sig och du inte kan utexamineras före 31.7.2020 på grund av pandemin vänligen fylla i en utredningsblankett gällande din situation och be ett utlåtande från din högskola.

Utredningsblanketten (pdf)

Du kan fylla i blanketten på finska, svenska eller engelska.

Den fyllda blanketten ska skickas in senast den 7.8.2020 kl. 15 med ett fritt utlåtande avgett av din högskola per e-post (ansokningsservice@aalto.fi). I både utredningsblanketten och utlåtandet ska framkomma att utexamineringen exceptionellt har försenats och inte är möjligt före 31.7. på grund av pandemin. Ansökningsservicen kommer att kontakta högskolor gällande giltighet av utlåtanden.

Ifall pandemin inte direkt är anledningen till att din utexaminering försenas måste vi upphäva den villkorligt beviljade studierätten.

4. Sök studentbostad

Det kan löna sig att börja leta efter en bostad genast du fått en studieplats. Studentbostäder i huvudstadsregionen kan bland annat sökas hos Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse HOAS och Aalto-universitetets studentkår AUS. Eftersom HOAS och AUS inte kan erbjuda bostäder åt alla lönar det sig att söka bostäder även på annat håll, t.ex. på den privata hyresmarknader.

5. Sök studiestöd och allmänt bostadsbidrag

De flesta studerande finansierar studierna med hjälp av studiestöd. Närmare uppgifter om studiestödet och almänna bostadsbidrag hittar du på Folkpensionsanstaltens (FPA) webbplats. Studiestöd och det allmänna bostadsbidraget bör gälla så snart studieplats bekräftas eftersom behandlingen kan blir överbelastad under hösten. Tillämpning av två bidrag är det mest praktiskt att göra på FPA:s webbtjänst. Mer info http://www.kela.fi/web/sv.

Vuxenutbildningsstöd beviljas av Utbildningsfonden åt vuxenstuderande som uppfyller vissa specifika krav och som har varit med i arbetslivet. I vissa fall kan vuxenstuderande även studera med arbetslöshetsförmån – tilläggsinformation på arbets- och näringsbyråns webbplats.

6. Aktivera ditt Aalto användarkonto

Du kan aktivera ditt Aalto användarkonto efter att du har anmält dig för läsåret 2020-2021, men dock tidigast 1.8.2020. Om du har fått studieplats år 2018 eller tidigare, kan du aktivera ditt användarkonto genast.

Du behöver ett Aalto användarnamn och lösenord, dvs. ett Aalto användarkonto, för att kunna logga in till alla Aalto tjänster. När du har aktiverat ditt konto får du bl.a. tillgång till Aalto e-posten, som är den kontaktkanal som universitetet använder i första hand och som du förutsätts följa med. Aktivera alltså ditt konto genast det är möjligt. Du kan aktivera användarkontot på adressen salasana.aalto.fi med dina nätbankskoder eller med ditt HRT-kort. Om du inte har stark identifiering, (t.ex. nätbankskoder, mobilcertifikat) kommer du att få en aktiveringslänk till din epost 1.8. följ med informationen på aalto.fi -sidorna.

Om det inte går att aktivera kontot elektroniskt, kan du aktivera det på Aalto universitetets IT-servicen. Ta då med ett officiellt identitetsbevis.

7. Skaffa studiekort https://www.aalto.fi/en/services/how-to-activate-your-user-id-without-strong-authentication

Studiekortet är ett intyg på att du är studerande. Att visa upp ett studiekort är det enklaste sättet att få studentrabatter t.ex. på studentrestauranger och i trafikmedel. Tilläggsinformation om studiekortet finns på AUS webbplats. När du anmält dig närvarande kan du ladda ett elektroniskt studiekort på din mobil. Kortet duger bl.a. till HRT och till att bevisa studerandestatus i studentrestauranger.

Lägg märke till att rätten till studerandeförmånerna börjar först efter att du anmält dig närvarande, tidigast 1.8.2020.

8. Nästa steg: förbered dig till studiestarten

Studiestarten går smidigt om du redan under sommaren sätter dig in i studiernas innehåll, praktiska frågor och reserverar tid för introduktionen.

Efter att du har aktiverat ditt IT-lösenord (Aalto användarkonto) kan du avlägga Förhandsintroduktionen i MyCourses inom augusti. Det tar ca 3-4 timmar.

Tilläggsinformation finns på sidorna Studiestarten.

Som en del av åtgärderna för att bekämpa spridningen av coronaviruset, är Aalto-universitets kampus tillsvidare stängt.


Undervisning fortsätter på distans via de digitaliska kanalerna.


Alla studerandeservicepunkterna är stängda, men du kan nå personalen under kontorstid via epost och telefon.


Aalto-universitetet gör sitt yttersta för att säkra studerandenas säkerhet, stöd och fortskridande av studierna under dessa undantagstider.