Suomeksi | In English

För närvarande sidan är under uppbyggnad och kommer att vara klar inom kort! Mer information om utbytesstudier finns på finska eller på engelska.

När du ansöker om utbyte förbinder du dig till att iaktta de principer för internationellt utbyte som gäller vid din högskola. Eftersom utbytesavtalen görs områdesvis har varje högskola egna principer.

Principerna för utbyte innefattar följande:

 • hurdana studier stöds av Aalto
 • ansökningsvillkor
 • antagningsgrunder
 • stipendier och villkor för dessa
 • annullering av utbytesplats

Bekanta dig noggrant med de principer som gäller vid din högskola. Observera också att Aalto-universitetets ansvarsfrihet gäller studerande som blivit antagna till utbyte. Blanketten gällande ansvarsfrihet ingår också i den elektroniska blanketten för ansökan om utbyte.

Högskolornas principer för internationellt studentutbyte

För närvarande sidan är under uppbyggnad och kommer att vara klar inom kort! Mer information om utbytesstudier finns på finska eller på engelska.

För närvarande sidan är under uppbyggnad och kommer att vara klar inom kort! Mer information om utbytesstudier finns på finska eller på engelska.


Detta är ett sammandrag över principerna för utbyte. Längst ned på denna sida hittar du de principer som fastställts vid de enskilda högskolorna.

Aalto-universitetet beviljar stipendium för utbytesstudier. För beviljande och utbetalning av stipendier ansvarar de personer vid högskolorna som ansvarar för studentutbyte.

Utbytesstudier utomlands

Dessa principer för utbyte berör grundexamensstuderande vid högskolorna för ingenjörsvetenskaper, elektroteknik, kemiteknik och teknikvetenskaper vid Aalto-universitetet.

 • Aalto-universitetet stöder utbytesstudier som utförs på heltid och som ingår i den studerandes examen.  De studier som avläggs utomlands ska således inkluderas i examen vid Aalto-universitetet.
 • Utbytet varar minst 3 månader. I en ansökan är det möjligt att ansöka om utbyte för högst 12 månader (ett läsår).
 • Utbytet räknas som en del av kandidatexamen om alla eller en del av de studier som har genomförts under utbytet räknas till godo i den studerandes kandidatexamen och som en del av magisterexamen om studierna i sin helhet räknas till godo i den studerandes magisterexamen.
 • Aalto-universitetet beviljar utbytesstipendium endast för studier vid ett utländskt universitet eller annan läroanstalt på universitetsnivå. Det ska vara fråga om studier på universitetsnivå som erbjuds av ett universitet.
 • Aalto-universitetet beviljar stipendier för utbytesstudier åt studerande vid Aalto-universitetet som beviljats utbytesplats utgående från tillgängliga resurser.
 • Under utbytet ska den studerande sträva efter att genomföra studier till en omfattning av 30 studiepoäng per termin.
 • Förutsättningen för att bli antagen till utbyte är att utbytesstudierna kan inkluderas i den studerandes examen vid Aalto-universitetet.
 • En plan för utbytesstudierna inkluderas i ISP:n, och den studerande ska vara anmäld som närvarande vid Aalto-universitet under utbytesperioden.
 • En studerande som har ingått arbetsavtal med den mottagande instansen för att skriva sitt diplomarbete har möjlighet att få stipendium från Aalto-universitetet för internationell praktik. Därmed kan hen dock inte få stipendium för internationellt studentutbyte. Ansökan om stipendium för internationellt utbyte riktas till Aalto-universitetets karriärtjänster.
 • Stipendium beviljas inte för studier inom ett program som leder till att den studerande får en examen från en utländsk läroanstalt (med undantag för de gemensamma program som Aalto-universitetet deltar i genom internationellt samarbete).
Ansökningstider
 • Ansökan till utbytesprogram inom det tekniska området ordnas tre gånger per år. Ansökningstiden för varje destination fastställs årsvis. Ansökningar tas inte emot utanför ansökningstiderna.
 • Information om eventuell kompletterande ansökan ges i Into.
 • Se ansökningstiderna under Ansökningstider.
Ansökan
 • Ansökan görs i ett elektroniskt system. Till ansökan bifogas de bilagor som anges i ansökningsblanketten och eventuella andra bilagor som meddelas separat. 
 • Det är möjligt att söka till högst tre destinationer under en och samma ansökningsomgång. Om ansökningsprocessen är på hälft är det inte möjligt att påbörja en ny ansökan. 
 • Den studerande anger destinationerna i prioritetsordning. Valet är bindande. 

Ansökningsvillkor

 • Behöriga att söka till utbytesprogrammen inom det tekniska området är grundexamensstuderande som är närvaroanmälda vid de tekniska högskolorna och som vid tidpunkten för ansökan har minst 60 studiepoäng i sitt studieprestationsutdrag från Aalto-universitetet med ett vägt medeltal på minst 2,00. 
 • Närvaroanmälda studerande som har antagits direkt till studier för högre högskoleexamen är behöriga att ansöka förutsatt att de vid tidpunkten för ansökan har minst 25 studiepoäng i sitt studieprestationsutdrag från Aalto-universitetet med ett vägt medeltal på minst 2,00. Studerande som har antagits direkt till studier för högre högskoleexamen kan åka på utbyte tidigast under det andra studieåret. 

Antagningsgrunder

 • För att bli antagen till utbyte ska den studerande uppfylla de krav som de tekniska högskolorna vid Aalto-universitetet ställer och eventuella särskilda krav som utbytesuniversitetet ställer.
 • Den studerande ska ha gjort upp en studieplan som omfattar minst 30 sp/termin och en plan för hur de studier som genomförs under utbytet ska inkluderas i examen vid Aalto-universitetet. 
 • En studerande som redan har en sådan mängd studiepoäng som motsvarar omfattningen på en diplomingenjörsexamen kan antas till ett utbytesprogram endast av ytterst vägande skäl.
 • En studerande vars studietid håller på att gå ut eller som beviljats tilläggstid kan inte antas till utbytesstudier utan giltigt skäl.
 • Språkkraven varierar beroende på destination. Aktuell information gällande språkkrav kan kontrolleras i anvisningarna för specifika destinationer.
 • En studerande som blivit antagen ska också söka till det utländska utbytesuniversitetet. Utbytesuniversitetet fattar det slutliga beslutet om huruvida den sökande antas som utbytesstudent.
 • Aalto-universitetets ansvarsfrihet gäller studerande som blivit antagna till utbyte.

Jämförelsetal

 • Studerande antas i regel på basis av jämförelsetal. Jämförelsetalet räknas ut på följande sätt: studiepoäng/närvaroterminer (denna termin inkluderande) x det vägda medeltalet.
  • Om den studerande har anmält sig som närvarande under den tid hen 1) fullgör tjänstgöring enligt värnpliktslagen (1438/2007), civiltjänstlagen (1446/2007) eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor (194/1995), 2) är på moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet eller 3) är oförmögen att inleda sina studier på grund av egen sjukdom eller skada kan dessa terminer räknas bort från antalet närvaroterminer om den studerande lämnar in ett intyg över sin frånvaro i samband med sin ansökan.
  • Vid uträkningen av jämförelsetalet beaktas de studiepoäng som registrerats i studieregistret före det datum som anonserats på webbplatsen för ansökningsanvisningar.
 • För en del utbytesdestinationer inom det tekniska området krävs ett jämförelsetal (studieframgångsindex) på minst 40. Jämförelsetalet beräknas med två decimaler. Detta gäller utbytesdestinationer i Latinamerika, Nordamerika, Asien och Australien. 
 • För en del destinationer kan det ställas minimikrav på jämförelsetalet eller medeltalet.

Stipendier

 • De tekniska högskolorna vid Aalto-universitetet beviljar utbytesstipendier till studerande som har fått utbytesplats. Stipendiet betalas i två rater: före utbytet och efter utbytet, förutsatt att villkoren för utbytesstudierna uppfylls. 
 • Stipendiets storlek fastställs årligen i samband med att högskolans budget görs upp. 
 • I program med extern finansiering (t.ex. Erasmus+, Nordplus, FIRST) kan stipendierna vara av annan storlek än stipendierna i Aalto-universitetets utbytesprogram, men de sökande meddelas särskilt om vilket stipendium som är bäst för dem.
 • En studerande som åker på utbyte inom ett av Aalto-universitetets utbytesprogram och som betalar terminsavgift vid det mottagande universitetet kan få bidrag för terminsavgifter. Bidraget är högst 50 % av den betalda terminsavgiften, dock högst 2000 euro/termin.
 • Aalto-universitetet stöder även utbytesstudier för studerande som självständigt har skaffat en utbytesplats vid ett utländskt universitet. För studier under en termin eller ett läsår vid ett utländskt universitet är det möjligt att ansöka om ett så kallat free mover-stipendium.
 • Bidrag för terminsavgifter för free mover-utbyte beviljas efter övervägande. Bidraget kan sökas under särskilda ansökningstider som meddelas i Into.
 • Den andra stipendieraten betalas ut förutsatt att den studerande har uppnått de mål som ställts för utbytet och lämnat in de dokument som krävs samt att utbytesstudierna har förts in i studieregistret.
 • Om den studerande inte lyckas genomföra den mängd studier som krävs under utbytet kan hen bli tvungen att helt eller delvis återbetala det beviljade stipendiet och bidraget för terminsavgifter.
 • En utgångspunkt för utbytet är att det vid utbytesuniversitetet har funnits och fortsättningsvis finns studerande som i sin tur vill komma på utbyte till Finland och Aalto-universitetet. Vi förutsätter att våra studerande fungerar som ambassadörer för Aalto vid sina utbytesdestinationer, så att studerande vid Aalto även i fortsättningen kan åka på utbyte.
 • Studerande som har fått stipendium förbinder sig till att vid behov hjälpa till vid ett informationstillfälle för studerande som ansöker om utbyte.