Suomeksi

Rekommenderad ordningsföljd för studierna

År 1, höst

År 1, vår  

År 2, höstÅr 2, vårÅr 3, höstÅr 3, vår
Johdatus opiskeluun (2 op)Differentiaali- ja integraalilaskenta 2Aalto-kurssi (3 op)Programming 2

SCI-projektikurssi
(5 op)

TAI

SCI-projektikurssi
(5 op)

TAI 

Toinen kotimainen kieli (2 op)ElectromagnetismVieras kieli (3 op) jos ei suoritettu integroituna 1. keväänäSähkömagneettisen kenttäteorian perusteetKandidaatintyö ja seminaari (10 op) Kandidaatintyö ja seminaari (10 op)
Differentiaali- ja integraalilaskenta 1Differentiaali- ja integraalilaskenta 3Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssiTermodynamiikka ja statistinen fysiikkaMateriaalifysiikka Pääaineen vaihtoehtoinen / sivuaine /
 vapaasti valittava (yht. 20-25 op)     
Yliopistofysiikan perusteetStructure of Matter  Tuotantotalous 1Pääaineen vaihtoehtoinen / sivuaine / vapaasti valittava (yht.15 op)   Pääaineen vaihtoehtoinen / sivuaine /
vapaasti valittava (yht.15-20 op)   

Ohjelmointi 1Structure of Matter -kurssiin integroitu vieras kieli (englanti) (3 op) Partial Differential Equations


MatriisilaskentaFysiikan ja matematiikan menetelmien studio (10 op)  Teknillisen fysiikan laboratoriotyöt


Termodynamiikka Kvanttimekaniikka


Lukukauden opintopistemäärätavoite

29 op

Lukukauden opintopistemäärätavoite

30-33 op 

Lukukauden opintopistemäärätavoite

28-31 op 

Lukukauden opintopistemäärätavoite 30 op 

Lukukauden opintopistemäärätavoite
30 op
 
Lukukauden opintopistemäärätavoite
30 op
 


Huomioi seuraavat asiat lukiessasi mallisuoritusjärjestystä:

Grundstudier

Laajuus: 65 op
Vastuuprofessorit: Filip Tuomisto, Harri Ehtamo, Juha Kinnunen
Koodi: SCI3028.A (teknillinen fysiikka)

Koodi

Kurssin nimi

Op

Periodi

Suoritusvuosi

Fysiikka (15 op)
PHYS-A0110

Yliopistofysiikan perusteet (TFM)

5

I

1. syksy

PHYS-A0130

Electromagnetism (TFM)

5

IV

1. kevät

PHYS-A0140

Structure of Matter (TFM)               

5

V

1. kevät

Matematiikka (25 op, valitse joko suomen- tai ruotsinkieliset kurssit)
MS-A0001

Matriisilaskenta (TFM)

5

II

1. syksy

MS-A0009

Matrisräkning

5

II

1. syksy

MS-A0101  

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 (TFM)

5

I

1. syksy

MS-A0109

Differential- och integralkalkyl 1

5

I

1. syksy

MS-A0201

Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (TFM)

5

III

1. kevät

MS-A0209

Differential- och integralkalkyl 2

5

III

1. kevät

MS-A0301  

Differentiaali- ja integraalilaskenta 3

5

IV

1. kevät

MS-A0309

Differential- och integralkalkyl 3

5

IV

1. kevät

MS-A0501*

Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi

5

I

2. syksy

MS-A0509

Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik

5

III

2. kevät

Tietotekniikka (10 op)
CS-A1110

Ohjelmointi 1

5

I-II

1. syksy

CS-A1120

Programming 2     

5

IV-V

2. kevät

Tuotantotalous (5 op)
TU-A1100

Tuotantotalous I

5

I-II

2. syksy

TU-A1200*

Grundkurs i Produktionsekonomi

5

I-II

2. syksy

Yleis- ja kieliopinnot sekä Aalto-kurssi (10 op)
SCI-A0000

Johdatus opiskeluun

2

I-V

1. vuosi


Aalto-kurssi (katso Aalto-kurssi)

3

I-II, III-V

2. vuosi

LC-5001**

Toisen kotimaisen kielen (ruotsi) kokeen kirjallinen osio

1

I-II

1. syksy

LC-7001**

Toisen kotimaisen kielen (suomi) kokeen kirjallinen osio
LC-5002**

Toisen kotimaisen kielen (ruotsi) kokeen suullinen osio

1

I-II

1. syksy

LC-7002 **

Toisen kotimaisen kielen (suomi) kokeen suullinen osio
**

Vieras kieli, kirjallinen ja suullinen

3


2. vuosi

De svenskspråkiga alternativen till kurserna anges i kursiv. Den studerande väljer antingen finsk- eller svenskspråkiga helheter vad gäller språkstudierna samt studierna i matematik och produktionsekonomi. Läs mer om att studera på svenska under Att studera på svenska .

* Det finns olika parallella versioner av kursen under olika perioder. Vilken som helst av versionerna passar in i grundstudierna, men den tidpunkt som nämns här är den som gäller i första hand.

** Mer information om språkstudier och kurser som lämpar sig för påvisande av språkkunskaper finns i studieguiden under Kieliopinnot (på finska) och på Språkcentrets Into-sidor.

Huvudämne

Laajuus: 65 op

Vastuuprofessori: Filip Tuomisto

Koodi: SCI3028

Koodi

Kurssin nimi

Op

Periodi

Suoritusvuosi

SCI-C0200

Fysiikan ja matematiikan menetelmien studio

10

III-V

1. kevät

PHYS-A0120

Termodynamiikka (TFM)

5

II

1. syksy

MS-C1350

Partial differential equations

5

I-II

2. syksy

PHYS-C0210

Kvanttimekaniikka

5

II

2. syksy

PHYS-C0220

Termodynamiikka ja statistinen fysiikka

5

IV

2. kevät

NBE-C2102

Sähkömagneettisen kenttäteorian perusteet

5

III

2. kevät

PHYS-C0240

Materiaalifysiikka *

5

I

3. syksy

PHYS-C0310

Teknillisen fysiikan laboratoriotyöt

5

II-V

2. vuosi

SCI-C1001

SCI-projektikurssi

5

I-II, III-V

3. vuosi

SCI3028.kand

Kandidaatintyö ja seminaari (Teknillinen fysiikka)

10

I-II, III-V

3. vuosi

SCI.kyps

Kypsyysnäyte

0


3. vuosi

Valitse yksi (5 op) seuraavista kursseista:
PHYS-C0360Säteilyfysiikka ja -turvallisuus5I-II3. vuosi
PHYS-C6360Johdatus ydinenergiatekniikkaan5III-IV2./3. vuosi
PHYS-C6370Fundamentals of New Energy Sources5I-II3. vuosi
PHYS-C1380Multi-disciplinary energy perspectives5III-IV2./3. vuosi
PHYS-E0419Dynamics of particles, fluids and solids5I-II3. vuosi

* Huom! Lukuvuonna 2018-2019 kurssi opetetaan syksyllä 2018 ja keväällä 2019 kurssista tarjotaan korvaava suoritustapa. Lukuvuodesta 2019-2020 eteenpäin kurssi opetetaan vain syksyisin.

Målen för huvudämnet

Huvudämnesstudier i teknisk fysik skapar en stadig grund för utbildning till professionell fysiker. Genom studier inom helheten Aallon Fysiikka (Aalto Physics) skapar den studerande en uppfattning om den praxis som anknyter till fysikerns arbete samt en förståelse för sambandet mellan de inhämtade kunskaperna och den vetenskapliga forskningen. Hen känner till de centrala begreppen, fenomenen, lagbundenheterna, modellerna och metoderna inom fysiken och kan tillämpa dem i praktiken för att lösa olika tekniska problem. Den studerande kan även arbeta i grupp och rapportera resultaten av arbetet. Efter slutförda huvudämnesstudier i teknisk fysik känner den studerande till de centrala informationskällorna inom fysiken och kan följa utvecklingen inom fysikens område samt söka fram information som stöder det egna arbetet. Därtill kan den studerande arbeta i assisterande forskningsuppgifter i anknytning till fysikens olika delområden. I kursen Fysiikan ja matematiikan menetelmien studio, som hör till första årets huvudämnesstudier, bekantar sig den studerande med matematiska metoder och programvara som behövs inom tekniken samt mätning inom fysiken och analys av resultaten.

Kursen Osittaisdifferentiaaliyhtälöt, som genomförs i början av det andra studieåret, kompletterar den matematik som ingår i grundstudierna med sådana områden som behövs inom fysiken. Kurserna Kvanttimekaniikka, Termodynamiikka ja statistinen fysiikka, Sähkömagneettisen kenttäteorian perusteet och Materiaalifysiikka täcker de ämnesområden som den moderna fysiken och dess viktigaste tillämpningar baserar sig på.  Dessa kurser är avsedda att genomföras efter grundstudierna under det andra studieåret. Kursen Teknillisen fysiikan laboratoriotyöt, som genomförs under det andra året, fungerar som introduktion till självständigt forskningsarbete och rapportering. Laboratoriearbetena ordnas i högskolans fysiklaboratorier, där de studerande får bekanta sig ingående med forskningsverksamheten.

I SCI-projektkursen får den studerande utveckla sina arbetslivsfärdigheter. I kursen lär sig den studerande att samarbeta med olika typer av människor och att samtidigt fungera som representant för sitt område. Den studerande lär sig även att leda en grupp samt projekthantering och interaktionsfärdigheter. Kursen genomförs i from av smågruppsarbete under det tredje studieåret.

Kandidatarbete och seminarium bildar en studiehelhet, vars mål är att utveckla den studerandes färdigheter i vetenskapligt tänkande, informationssökning samt organisation och hantering av information. Vidare utvecklar den studerande sina muntliga och skriftliga färdigheter i språk och kommunikation. När kandidatarbetet är färdigt presenterar den studerande sitt eget arbete vid kandidatseminariet.