Pääaineen opinnot

Pääaineen syventävät opinnot 60 op

Opinnäyte 30 op
Vapaasti valittavat opinnot 30 op

Maisema-arkkitehdin tutkinnon tavoitteet

Tavoitteena on, että maisema-arkkitehdin tutkinnon suorittaneella on

 1. maisteriohjelmaan kuuluvien syventävien opintojen hyvä tuntemus;
 2. valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseensekä edellytykset itsenäiseen ja vaativaan taiteelliseen työhön;
 3. valmiudet ymmärtää oman alansa ongelmat käyttäjien, teknisten ja yhteiskunnallisten järjestelmien sekä ympäristön näkökulmasta;
 4. valmiudet itsenäisesti ja yhteistyössä hoitaa vaativia oman alansa asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtäviä;
 5. hyvä viestintä- ja kielitaito oman alansa tehtäviin ja kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhön;
 6. valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen sekä elinikäiseen oppimiseen.

Koulutus perustuu tieteelliseen tutkimukseen ja teknillistieteellistä asiantuntemusta edellyttävien tehtäväalueiden käytäntöihin sekä taiteelliseen toimintaan.

Maisema-arkkitehtuurin maisteriohjelman osaamistavoitteet

Osaamistavoitteiden taustalla on maisema-arkkitehtuurikoulutuksen kansainväliset akkreditointikriteerit. Tutkinnolla on 5 vuoden välein uusittava, kriteerien mukainen status, joka varmistaa sen vastaavan ammatti- ja koulutuskentän vaatimuksia.  

Maisema-arkkitehtuurin maisteriohjelman tavoitteena on valmistaa opiskelijat ammattiin ja sen osaavaan harjoittamiseen. Maisteriohjelmassa kandidaattivaiheessa saavutettuja taitoja kehitetään ja syvennetään. Tutkinnon suorittaneelta maisema-arkkitehdilta odotetaan mm. seuraavia ominaisuuksia:  


Sisältötavoitteet:

Koulutuksen tavoitteena on, että tutkinnon suoritettuaan opiskelija:  

Akateemiset tavoitteet:

Koulutuksen tavoitteena on, että tutkinnon suoritettuaan opiskelija:  

Koulutuksen sisältö

Maisema-arkkitehtuuri  on poikkitieteellinen- ja taiteellinen ala, jossa  suunnitellaan ulkotiloja, niiden rakentamista ja hoitoa kaikissa mittakaavoissa. Maisteriohjelman keskeisiä sisältöjä ovat maiseman suunnittelu, rakentaminen, hoito ja suojelu sekä yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu.  

Maisema-arkkitehtuuri yhdistää taiteen, luonnontieteiden ja tekniikan osaamista. Esteettisyys, ekologisuus ja toiminnallisuus ovat maisema-arkkitehtuurin perusarvoja. Tavoitteena on tuottaa hyvää ja kestävää ympäristöä ja yhdyskuntia. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi asuinympäristöjen, julkisten puistojen, viheralueiden, virkistys- ja työpaikka-alueiden ulkotilojen suunnittelua, kaavoitukseen liittyvää alueiden käytön suunnittelua, maiseman ja historiallisten ympäristöjen suojelun ja hoidon sekä ympäristön kunnostamisen suunnittelua tai maisemaan ja ympäristöön liittyviä tutkimus- ja asiantuntijatehtäviä.  

Opintoihin liittyy opintomatkoja ulkomaille ja toisinaan yhteistyökursseja tai -projekteja kansainvälisten yhteistyöyliopistojen kanssa. Vaihto-opiskelumahdollisuudet ovat hyvät, ja suuri osa maisema-arkkitehtuurin opiskelijoista käyttää mahdollisuuden opiskeluun ulkomailla. Myös työharjoittelu ulkomailla on yksi kansainvälistymisen mahdollisuus.

Koulutusohjelman kurssit jakautuvat kolmeen aihealueeseen:    

 1. Maiseman suunnittelu ja rakentaminen
  Kurssit antavat valmiuksia suunnitella erityyppisiä ympäristöjä sekä niiden rakenteita. Keskeisellä sijalla opetuksessa ovat ulkotilojen arkkitehtuuri ja muodonanto sekä taiteellinen ilmaisu ja sen välineet.
 2. Maiseman suunnittelu ja hoito  
  Kurssit nostavat kestävän kehityksen, maiseman suojelun ja sen vaalimisen kysymykset suunnittelun keskiöön. Ne antavat valmiuksia toimia erilaisissa maankäytön suunnittelun, strategisen suunnittelun ja ympäristöhallinnon tehtävissä.
 3. Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu
  Kurssit perehdyttävät kaavoitukseen ja kaupunkirakentamiseen sekä antavat tiedollisia ja taidollisia valmiuksia toimia näissä asiantuntijatehtävissä.