Level

Bachelor

Language

Finnish or Swedish

Available forAll Aalto students
ThemeArt and design knowledge building

Sivuaineen perustiedot

Koodi: ARTS3036

Laajuus: 15-25 op

Kieli: suomi

Järjestävä laitos: Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos

Sivuaineen vastuuopettaja / vastuuprofessori: Pietari Koskinen

Sivuaineen koordinaattori: Ilona Virtanen

Kohderyhmä: ELOn opiskelijat, Aalto ARTS opiskelijat, Taideyliopiston opiskelijat, Aalto-yliopiston muut opiskelijat

Haku:

Haku vain keväällä.

Sivuaineen hakuohjeet Aalto-yliopiston opiskelijoille

Muiden suomalaisten yliopistojen opiskelijat hakevat sivuaineeseen JOO-hakuaikana JOOPAS-järjestelmässä.

Opiskelijan tulee toimittaa motivaatiokirje, alustava suunnitelma sivuaineopinnoistaan sekä 1-2 esimerkkiä taiteellisesta tai tutkimuksellisesta työskentelystään. Esimerkit töistä toimitetaan digitaalisessa muodossa muiden hakuasiakirjojen yhteydessä tai postitse hakuajan sisällä elokuvataiteen opintokoordinaattorille. 

Valintakriteerit: hakijan motivaatio ja taiteellisten tai tutkimuksellisten töiden taso.

Kiintiöt ja rajoitukset: Kerronnan ja dramaturgian sivuainepaikkamäärä on viisitoista (15) opiskelijaa. Paikat jakautuvat seuraavasti: ELO:n omat opiskelijat (12), muut opiskelijat (3).

Esitiedot: ks. haku sekä kiintiöt ja rajoitukset.

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Audiovisuellt berättande och dramaturgi, Audiovisual Storytelling and Dramaturgy

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Sivuaineen osaamistavoitteet

Opiskelija syventää ja täydentää oman pääaineensa ymmärrystä sivuainekokonaisuuden kautta. Opiskelija oppii dramaturgian peruskäsitteistöä sekä alkaa soveltaa dramaturgiaa elokuvan eri osa-alueiden audiovisuaalisessa kerronnassa. Opiskelija oppii analysoimaan ja käyttämään elokuvan ja television erilaisia audiovisuaalisia tyylikeinoja ja kerrontametodeja.

Sivuaineen sisältö

Sivuainekokonaisuus rakentuu dokumentaarisen elokuvan, elokuva- ja televisiokäsikirjoituksen, elokuvaleikkauksen, elokuvauksen, elokuvaohjauksen, elokuva- ja televisiotuotannon ja elokuvaäänityksen ja -äänisuunnittelun ja elokuva- ja televisiolavastuksen kursseista. Kokonaisuus rakennetaan näiden pääaineiden ilmaisun peruskursseista ja se voi sisältää myös kirjallisia osuuksia.

Sivuaineen sisältö räätälöidään jokaisen opiskelijan kanssa erikseen sivuaineen vastuuopettajan kanssa käytävässä keskustelussa. Opiskelija valitsee oppimistavoitteisiinsa sopivan kokonaisuuden (15-25 op) sivuaineen kurssitarjonnasta. Kurssisisältö suunnitellaan opiskelijan tarpeiden, aiempien opintojen ja osaamisen sekä muun kurssitarjonnan mukaisesti yksilöllisesti.

Sivuaineen rakenne

Sivuaineen rakenne suunnitellaan opiskelijan tarpeiden, aiempien opintojen ja osaamisen sekä muun kurssitarjonnan mukaisesti yksilöllisesti.


(Tarkista sivuaineen vähimmäislaajuus omasta ohjelmastasi.)Basinformation om biämnet

Kod: ARTS3036

Omfattning: 15-25 sp

Språk: Finska

Institution: Institutionen för filmkonst och scenografi

Biämnets ansvarsprofessor: Pietari Koskinen

Målgrupp: Studerande vid institutionen för filmkonst och scenografi, studerande vid Högskolan för konst, design och arkitektur, studerande vid Konstuniversitetet, övriga studerande i Aalto-universitetet

Ansökan:

Ansökning endast på våren.

Anvisningar för sökande vid Aalto

Studerande från andra finska universitet ansöker via JOOPAS-tjänsten inom utsatt ansökningstid för flexibel studierätt.

Ansökan ska innehålla ett motivationsbrev, en preliminär plan över biämnesstudierna samt 1-3 exempel på egna konstnärliga eller undersökande arbeten. Exempel på arbeten inlämnas inom ansökningstiden till studiekoordinatorn vid institutionen för filmkonst och scenografi i digitalt format tillsammans med övriga ansökningsdokument alternativt per post. 

Urvalskriterier: Sökandes motivation samt nivån på de konstnärliga och undersökande arbetena.

Kvoter och begränsningar: Femton (15) studerande enligt följande fördelning: Studerande vid utbildningsprogrammet för filmkonst (12), övriga studerande (3).

Förkunskaper: Se ansökan och kvoter och begränsningar.

Biämnets namn på andra språk: Audiovisuaalinen kerronta ja dramaturgia, Audiovisual Storytelling and Dramaturgy

Biämnets innehåll och uppbyggnad

Helheten bildas av kurser inom manus, regi, klippning, dokumentärfilm, filmning, ljudinspelning och produktion. Till biämneshelheten väljs grundkurser inom dramaturgi och manuskript, skådespelare och kamera, filmanalys, filmteori och filmhistoria, bildplanering, ljudplanering och dokumentärt uttryck.

Biämnets innehåll planeras separat för varje studerande i ett samtal med biämnets ansvarsprofessor. Den studerande väljer en lämplig helhet (15-25 sp) från kursutbudet enligt biämnets lärandemål.

Det totala kursinnehållet planeras individuellt enligt den studerandes behov, tidigare studier och kunskaper och det övriga kursutbudet.


(Kontrollera minsta möjliga omfattning av biämne studier i ditt program.)