Sisäinen liikkuvuus helpottuu –  kursseille ja sivuaineisiin ei erillishakua

Jatkossa opiskelijat pääsevät opiskelemaan sujuvammin oman alansa ja korkeakoulunsa ulkopuolelle: ensi syksystä lähtien kursseille ja sivuaineisiin ei pääsääntöisesti ole erillistä hakua. Kevään 2020 osalta toimitaan vielä olemassa olevilla käytännöillä ja hauilla. Loppukevään osalta viimeinen haku on maaliskuussa V periodin kursseille.

Lukuvuodesta 2020-2021 alkaen Kauppakorkeakoulun kurssit ja sivuaineet avataan pääsääntöisesti valittaviksi myös tekniikan ja taiteen alan opiskelijoille ilman erillistä hakua. Tekniikan alan kurssit ja sivuaineet ovat olleet avoimina taiteen ja kauppatieteen opiskelijoille jo aiemmin.

Ensi lukuvuodesta lähtien yhteisiä sivuainehakuja ei myöskään järjestetä, mutta joillakin sivuaineilla saattaa olla omia hakuja.  Tieto mahdollisesta hausta löytyy sivuaineen kuvauksesta sivuaineoppaasta, joka julkaistaan 16.4.2020 (https://into.aalto.fi/display/fiopinnot)

Opiskelija vastaa kurssin esitietojen täyttymisestä

Ensisijaisen tärkeää on tutustua esitietovaatimuksiin ja varmistaa, että ne täyttyvät. Esitietojen riittävyys on opiskelijan vastuulla.

Käytännössä kursseille pääsyä voi esitietojen lisäksi rajoittaa mahdollinen maksimiosallistujamäärä, jolloin etusija on yleensä niillä, joille kurssi on pakollinen osa tutkintoa tai jotka suorittavat sivuainetta. Rajoitukset osallistujamäärään ja etusijajärjestyksen löydät kurssikuvauksesta. Kursseilla voi siis edelleen olla koulu- tai kurssikohtainen yksityiskohtaisempi priorisointijärjestys, jonka löydät kurssikuvauksesta.

Kun teet henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPSin) ja pidät sen ajan tasalla sekä ilmoittaudut kursseille ajoissa, mahdollisuus päästä suosituille kursseille paranee. Opiskelija voi jatkossa ilmoittautua toisen korkeakoulun kursseille, kun hän huolehtii, että tarvittavat esitiedot täyttyvät.

Uusi opetussuunnitelma 2020–2022 ja hakua koskevat ohjeet julkaistaan Intossa 16.4. (https://into.aalto.fi/display/fiopinnot)

Lisätietoja:

Den interna rörligheten underlättas – ingen separat ansökan till kurser eller biämnen

I fortsättningen kan studerande smidigare studera utanför sitt eget område och högskola: från och med nästa höst kommer det i regel inte att finnas en separat ansökan till kurser och biämnen. Under våren 2020 gäller fortfarande gällande praxis och procedurer för ansökan. För slutet av våren, för kurser i period V, är den sista ansökan i mars.

Från och med läsåret 2020–2021 öppnas även Handelshögskolans kurser och biämnen i regel upp för konst- och teknikstuderande, utan separat ansökan. Kurser från det tekniska området har varit öppna för konst- och ekonomistuderande sedan tidigare.

Från och med nästa läsår anordnas inte heller några gemensamma ansökningar till biämnen, men vissa biämnen kan ha egna ansökningar.  Information om en eventuell ansökan finns i beskrivningen av biämnet i biämnesguiden, som publiceras 16.4.2020 (https://into.aalto.fi/display/svopinnot/Studier)

Den studerande ansvarar för att kursens krav på förkunskaper uppfylls

Det är av yttersta vikt att bekanta sig med kraven på förkunskap och se till att de uppfylls. Det är på den studerandes ansvar att hens förkunskaper är tillräckliga.

I praktiken kan medverkan på kursen även begränsas av en eventuell övre gräns på antalet deltagare, utöver kraven på förkunskap. I sådana fall har de för vilka kursen är en obligatorisk del av examen och de som studerar ett biämne företräde. Begränsningar på antalet deltagare och prioritetsordningen finns i kursbeskrivningen. Det kan alltså fortfarande finnas en mer detaljerad högskole- eller kursspecifik prioriteringsordning på kurserna, som du hittar i kursbeskrivningen.

När du gör din individuella studieplan (ISP) och håller den uppdaterad och anmäler dig till kurserna i tid förbättras dina möjligheter att rymmas med på populära kurser. Studerande kan i fortsättningen anmäla sig till en annan högskolas kurser om hen ser till att kraven på förkunskap uppfylls.

Den nya undervisningsplanen 2020–2022 och anvisningar som rör ansökan publiceras i Into 16.4. (https://into.aalto.fi/display/svopinnot/Studier)

Mer information:

Student mobility to get easier – courses and minors available without application procedures

Aalto students will soon be able to take studies more easily outside of their own school and field: most course and minor subjects will not require an admissions procedure beginning next autumn. The existing admissions practices and procedures will be in place, however, throughout the spring, with the last admissions taking place in March for courses in Period V.

As of 2020–2021 academic year, most School of Business courses and minors will be open for technology and arts students to take without applying separately. The courses and minors in technology have already been available to arts and business students for some time.

As of next academic year, joint admissions for minors will no longer be held, though some minors may arrange their own admissions.  Information about possible admissions procedures will be available on the minor subject guide after 16 April 2020 (https://into.aalto.fi/display/enopinnot/Studies)

Students responsible for completing prerequisites

The first thing to check are any prerequisites for taking a course and making sure that you have them. As a student, you are responsible for checking this.

In practice, a maximum limit on the number of participants may limit course access. You will generally be given priority if the course is compulsory for your degree or is a part of your minor. Information on limits to course size and on the order of priority is available on the course description pages. The course description pages will also inform of any specific prioritisation system that a course or school may still have in place.

You can improve your chances of getting into a popular course by making sure your personal study plan (HOPS) is updated and registering for courses early.  In the future, students may sign up for courses at a different Aalto school, as long as they make see that they have taken any necessary prerequisites.

The instructions on the admissions procedure and the Aalto curriculum for 2020–2022 will be published on Into (https://into.aalto.fi/display/enopinnot/Studies) on 16 April.


For further information, contact: