Aalto-yliopiston kulkupolitiikka päivittyy, tavoitteena sujuvampi kampuskokemus

Päivitetyn kulunhallintapolitiikan lähtökohtana on avoin kampus sekä yhteiskäyttöisten tilojen helppo jakaminen.

Aalto-yliopistossa päivitetään kulunhallintapolitiikkaa sekä kulunhallinnan prosesseja, joissa pääosassa ovat käyttäjälähtöisyys sekä tekniikan ja automaation hyödyntäminen.  

”Olemme valinneet yhdeksi yhteisömme keskeiseksi arvoksi yhteistyön. Kampus on tässä avainasemassa: avoimempi kampus ja mahdollisuus käyttää yhteisiä tiloja yhdistää yhteisöämme, mahdollistaa kohtaamiset ja edistää uutta luovaa yhteisöä”, sanoo Aalto-yliopiston rehtori Ilkka Niemelä

Yhteistyötä eri toimijoiden välillä halutaan lisätä konkreettisten rajojen häivyttämisellä, eli kulkualueita laajentamalla. Yhteiskäyttöisten tilojen saavutettavuutta halutaan parantaa yksinkertaistamalla tilojen käyttöoikeuksia.

Kohti avoimempaa kampusta 

Avoimella kampuksella jatketaan jo syntynyttä törmäyttämisen, rajojen ylittämisen sekä yhteistyön toimintamallia. Aalto-yliopiston ainutlaatuinen tapa yhdistää ja jakaa resursseja sekä tarjota joustavia tilaratkaisuja myös vuokralaisille co-working –konseptilla tuo lisäarvoa ja mukavuutta kaikille kampuksen käyttäjille. 

Tekniset uudistukset kulunhallintajärjestelmiin tukevat myös turvallista työskentelyä eri tiloissa. Helpompi taustajärjestelmien koordinointi, tunnisteiden pienempi määrä sekä uusin teknologia lisäävät luottamusta ja mahdollistavat integraation yliopiston eri järjestelmien välillä. Suunnitelmissa on esimerkiksi pajalaitteiden käytön tai työturvallisuuden verkkokursseja, joiden suorittamisen jälkeen voidaan kurssin suorittaneelle lisätä kulku- tai laitteiden käyttöoikeuksia. 

Käytännön vaikutuksista sekä toimenpiteistä kulunhallinnan muutoksessa voit lukea projektin sivuilta (aalto.fi).

Aalto-universitetets tillträdespolicy uppdateras – målet är en smidigare campusupplevelse

Utgångspunkten för den uppdaterade tillträdespolicyn är ett öppet campus samt enkel delning av gemensamma lokaler.

På universitetet uppdateras tilltädespolicyn samt processerna för passerkontroll där användarorientering samt utnyttjande av teknik och automation står i centrum.

"Vi har valt samarbete som en central värdering i vår gemenskap. Campuset har en nyckelroll i detta: ett öppnare campus och möjligheten att använda gemensamma lokaler ökar samhörigheten, gör möten möjliga och främjar ny kreativ gemenskap”, säger Aalto-universitetets rektor Ilkka Niemelä.

Samarbetet mellan olika aktörer ska ökas genom att sudda ut konkreta gränser, det vill säga utöka tillträdesområden. Tillgängligheten för lokaler i gemensam användning ska förbättras genom att förenkla rätten att använda lokalerna.

Mot ett öppnare campus

På det öppna campuset går man vidare med den arbetsmodell som uppstått; att mötas, överskrida gränser och samarbeta. Aalto-universitetets unika sätt att förena och dela resurser samt tillhandahålla flexibla lokaler även för hyresgäster med co-working–konceptet ger mervärde och bekvämlighet för alla som utnyttjar campusområdet.

De tekniska förnyelserna av passerkontrollsystemen främjar också tryggt arbete i olika lokaler. Lättare koordinering av bakgrundssystem, färre taggar och den senaste tekniken ökar förtroendet och gör det möjligt att integrera de olika systemen på universitetet. I planerna ingår till exempel webbkurser gällande användning av verkstadsutrustning eller arbetssäkerhet, efter genomgångna kurser kan rättigheter till tillträde eller användning av utrustning ges.

Du kan läsa om praktiska konsekvenser och åtgärder vid ändring av passerkontrollen på projektsidorna (aalto.fi).

Changes to access policy at Aalto University aims for a smoother campus experience

An updated access policy is based on an open campus and easy sharing of shared facilities.

Aalto University is renewing its access control policy and redesigning access control processes, where user-centricity and increased automation levels are considered critical.  

'We have chosen cooperation as one of the core values of our community. Campus plays a key role in this: a more open campus and the opportunity to use common spaces to connect our community, enable encounters and promote a new creative community', says Aalto University's President Ilkka Niemelä

The aim is to increase cooperation between different actors by blurring concrete boundaries, by, for example, expanding access areas. Accessibility is also improved by simplifying access to common areas.

Towards a more open campus

The open campus continues the already established model of encounters, crossing borders and cooperation. Aalto University's unique way of pooling and sharing resources as well as providing flexible space solutions to tenants with the co-working concept adds value and convenience to all campus users.

Tekniset uudistukset kulunhallintajärjestelmiin tukevat myös turvallista työskentelyä eri tiloissa. Helpompi taustajärjestelmien koordinointi, tunnisteiden pienempi määrä sekä uusin teknologia lisäävät luottamusta ja mahdollistavat integraation yliopiston eri järjestelmien välillä. Suunnitelmissa on esimerkiksi pajalaitteiden käytön tai työturvallisuuden verkkokursseja, joiden suorittamisen jälkeen voidaan kurssin suorittaneelle lisätä kulku- tai laitteiden käyttöoikeuksia. 

Technical improvemtns in access control systems also support safe working in different locations. Easier coordination of back-end systems, fewer tags, and state-of-the-art technology increase trust and enable integration between different systems within the university. There are plans, for example, for online workshops or occupational safety courses, which can be followed by additional access to areas or equipment for those who have completed the course.

You can read more about the practical implications and measures to change access control on the project pages (aalto.fi).