Level

Bachelor

and

Master

Language

Finnish

or

English

Available forAll Aalto students
ThemeArt and design knowledge building

Sivuaineen perustiedot

Koodi: ARTS3043

Laajuus: 15-25 op

Kieli: Suomi tai englanti. Sivuaine on suoritettavissa myös englanniksi, räätälöimällä sivuaine englanninkielisestä kurssitarjonnasta.

Laitos: Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos

Sivuaineen vastuuopettaja: lehtori Merja Väisänen

Sivuaineen koordinaattori: xxxx

Kohderyhmä: avoin kaikille

Haku:

Sivuaineen hakuajat Aalto-yliopiston opiskelijoille:

  • Kevään haku: 15.-31.5.2017
  • Syksyn haku: 15.-30.9.2017 (mikäli paikkoja jää auki kevään hausta)
  • Hakuohjeet 2017-2018

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijat hakevat sivuaineeseen Aallon liikkuvuusopintohaun kautta. Muiden suomalaisten yliopistojen opiskelijat hakevat sivuaineeseen JOO-hakuaikana JOOPAS-järjestelmässä https://haku.joopas.fi.

Opiskelijan tulee toimittaa motivaatiokirje, alustava suunnitelma sivuaineopinnoistaan sekä 1–3 esimerkkiä taiteellisesta tai tutkimuksellisesta työskentelystään. Esimerkit töistä toimitetaan digitaalisessa muodossa yhtenä pdf-tiedostona muiden hakuasiakirjojen yhteydessä.

Valintakriteerit: hakijan motivaatio ja taiteellisten tai tutkimuksellisten töiden taso.

Kiintiöt ja rajoitukset: Avoin kaikille. Vuosittain aloittavien sivuaineopiskelijoiden määrä voi olla enintään 15 opiskelijaa. Hyväksytyn sivuaineopiskelijan tulee tehdä sivuaineen opintosuunnitelma sivuaineen vastuuopettajan kanssa heti hyväksymistä seuraavan lukukauden alussa ja aloittaa sivuaineen suoritus saman lukuvuoden aikana. Sivuaineeseen myönnetään opinto-oikeus kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Esitiedot: ks. haku sekä kiintiöt ja rajoitukset.

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Scenografi och kostymdesign, Scenography and Costume Design

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Sivuaineen osaamistavoitteet

Suoritettuaan 15–25 op:n laajuisen sivuainekokonaisuuden, opiskelija saa käsityksen lavastustaiteen ja/tai pukusuunnittelun alueista sekä lavastus- ja/tai pukusuunnittelijan työn sisällöistä, mahdollisuuksista ja vastuualueista esittävän taiteen ja/tai elokuvan ja television alueilla. Opiskelija kykenee soveltamaan sivuaineen eri kursseilla oppimaansa oman pääaineensa opinnoissa ja työelämässä.

Lavastustaiteen ja pukusuunnittelun sivuainekokonaisuus on mahdollista painottaa elokuva- ja tv-lavastukseen, esittävien taiteiden lavastukseen tai pukusuunnitteluun tai se voi olla yhdistelmä näistä. Sivuainekokonaisuuden painotus on mahdollista kirjata opiskelijan tutkintotodistukseen.

Elokuva- ja tv-lavastuksen, esittävien taiteiden lavastuksen ja pukusuunnittelun opiskelijalla on mahdollisuus vaihtaa pääainettaan kandidaatintutkinnon jälkeen, suoritettuaan 15 op:n laajuisen sivuainekokonaisuuden siitä pääaineesta, johon haluaa siirtyä maisteriohjelmassa.

Lukuvuonna 2017-2018 sivuaineessa ei ole tarjolla pukusuunnittelun painottuvaa kokonaisuutta, mutta yksittäisiä kursseja, jotka toteutuvat lukuvuonna 2017-2018, voi sisällyttää kokonaisuuteen.

Sivuaineen sisältö

Sivuaineen sisältö räätälöidään jokaisen opiskelijan kanssa erikseen sivuaineen vastuuopettajan kanssa käytävässä keskustelussa. Opiskelija valitsee oppimistavoitteisiinsa sopivan kokonaisuuden (15–25 op) sivuaineen kurssitarjonnasta. Englanninkielisen sivuaineen osalta sisältö räätälöidään englanninkielisestä opetustarjonnasta.

Sivuaineen rakenne

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Lavastustaiteen ja pukusuunnittelun yleiset opinnot

Kandidaattitason kurssit (aineopinnot)

ELO-C5004

Työpajat ja työturvallisuus

1*

ELO-C5003

Käsitteellinen ajattelu

3

ELO-C5002

Presentaatiotaidot**

2

ELO-C5014

Keho ja tila

2

* Kurssi on pakollinen, mikäli opiskelija valitsee muita kursseja, jotka toteutetaan pajalla

** Kurssia ei järjestetä joka lukuvuosi.

Lavastustaiteen ja pukusuunnittelun teoria ja historia

ELO-C5015

Skenografian historia

3

ELO-C5500

Teoria elokuva- ja tv-lavastustaiteessa

2

Maisteritason kurssit (syventävät opinnot)

ELO-xxxx

History of Finnish Performing and Screen Arts Design

3

ELO-xxxx

Introduction to Finnish Theatre History

1

ELO-xxxxx

TILA-lukupiiri

2-4

ELO-E5015

Nykyskenografian historia ja teoria**

3

ELO-E5016

Lavastustaiteen ja pukusuunnittelun luennot

1-4

ELO-E5017

Esittävän ja mediavälitteisen taiteen teoriat

1-4

ELO-E6501

Historiallinen puku ja tyyli

5

ELO-E6510

Puku ja tutkimus

3-6

Digitaaliset ja virtuaaliset suunnittelun välineet

Kandidaattitason kurssit (aineopinnot)

ELO-C5008

3D-mallinnuksen perusteet

3

ELO-xxxx

3D-mallinnuksen jatkokurssi

3

ELO-xxxx

Johdatus digitaaliseen lavastukseen ja efekteihin

1

ELO-xxxx

Kompositoinnin perusteet

3

Maisteritason kurssit (syventävät opinnot)

ELO-xxxx

Virtuaalilavastuksen perusteet

3

ELO-xxxx

Kokeellinen digitaalinen ilmaisu**

1-3

ELO-E5007

Virtuaalinen tila ja hahmo**

1-8

**Kurssia ei järjestetä joka lukuvuosi.

Lavastustaide

Kandidaattitason kurssit (aineopinnot)

ELO-xxx

Etv-lavastustaide 1

 3

ELO-xxx

Etv-lavastustaide 2

 4

ELO-xxx

Etv-lavastustaide 3

 7

ELO-C5006

Rakennesuunnittelu ja -tekniikka

3

ELO-C6008

Näyttämötekniikka

1

ELO-xxxx

Ammattipiirustus

3-4

ELO-C5007

Lavastuksen materiaalioppi

4

ELO-C6000

Pienoismalli

3

ELO-C6001

Näkökulmia esityksen rakentamiseen

2

ELO-C5200

Tila esityksen lähtökohtana I

2

ELO-C6002

Tekstistä tilaksi

5

ELO-C6003

Tila esityksen lähtökohtana II

5

ELO-C5201

Pinta ja valo

3

ELO-C6004

Valosuunnittelu, tila ja muoto

3

ELO-C5306

BA-produktio

12

ELO-C5010

Lavastustaiteen erityisalueet (BA)

1-7

Maisteritason kurssit (syventävät opinnot)

ELO-E5504

Production Design Masterclass**

2-6

ELO-E5003

Näyttely- ja installaatiosuunnittelu**

6-10

ELO-E5004

Erikoismateriaalit ja -tekniikat (lavastus)

2-8

ELO-E5012

Lavastustaiteen erityisalueet (MA)

1-7

ELO-E5209

Ääni ja skenografia*

5

**Kurssia ei järjestetä joka lukuvuosi.

Pukusuunnittelu

Kandidaattitason kurssit (aineopinnot)

ELO-C6506

Johdatus pukusuunnitteluun**

3

ELO-C6507

Karaktäärin luominen esitykseen**

3

ELO-C6508

Maski ja kampaus**

2

ELO-C6509

Esittävän taiteen pukusuunnittelu**

5

ELO-C6510

Elokuvan pukusuunnittelu**

5

ELO-C6501

Pehmeät materiaalit**

2

ELO-C6502

Kokeelliset materiaalit**

2

ELO-C6503

Kaava ja muotoilu**

4

ELO-C6505

Pukusuunnittelun esitystekniikat**

3

ELO-C6513

Pukusuunnittelun erityisalueet (BA)**

1-7

** Kurssia ei järjestetä joka lukuvuosi.

Maisteritason kurssit (syventävät opinnot)

ELO-E6504

Pukusuunnittelun laboratorio

8

ELO-E6503

Erikoismateriaalit ja tekniikat

2-8

ELO-E6507

Pukusuunnittelun erityisalueet (MA)

1-7

Itsenäiset opinnot

ELO-C5013

Itsenäinen projekti (BA)

1-10

ELO-E5008

Itsenäinen projekti (MA)

1-10

ELO.harj

Työharjoittelu

2-6


Basic information of the minor

Code: ARTS3043

Extent: 15-25 ECTS

Language: Finnish or English

Department: Department of Film, Television and Scenography

Teachers in charge: lecturer Merja Väisänen

Coordinator: Birgitta Tuomaala

Target group: Open for everyone

Application procedure:

Application to the programme can be done either via Aalto University eAge system’s internal minor application process, or under JOO agreement from other Finnish Universities.

Students of the University of the Ars apply through AaltoARTS mobility studies.

Students from other Finnish universities apply via JOOPAS https://haku.joopas.fi.

The applicant has to write a letter of motivation, a preliminary plan of one's minor studies and 1-3 examples of artistic or research work. The work examples will be sent in digital form (as one pdf document) with other application materials.

Selection criteria: motivation and the level of artistic or research work examples.

Quotas and restrictions: No limitations. The number of new minor students per year is max 6. Accepted minor student has to make a study plan with the teacher in charge of the minor in the beginning of the next semester and start the minor studies during the same academic year. The study right for the minor will be awarded to the two year period.

Prerequisites: Please see application procedure and quotas and restrictions.

Name in other languages: Scenographi och kostymdesign, Lavastustaide ja pukusuunnittelu

Content and structure of the minor

After having completed minor of 15-25 credits, the student has an understanding of different areas in Performing and Screen Arts Design and the content, possibilities and responsibilities of set or costume designer’s work. The student is able to apply the learning from different courses from the minor to one's further studies and career.

The minor studies can be emphasized either on production design, design for the performing arts or costume design or it can be a combination of them. The information on the possible emphasis can be added to the student’s certificate when graduating. 

The structure and content of the minor will be tailored individually with each student in a meeting with the responsible teacher of the minor. The student is able to choose a 15-25 cr selection of courses based on his/her learning goals. For an international/foreign student the minor will be tailored from the courses available in English. Please contact the responsible teacher of the minor for more information.

Academic year 2017-2018 it is not possible to emphasize the minor only on costume design. Still, individual costume design courses can be included in the minor.