Uutinen 25.8.2021

Pilvipostiin siirtyminen edennyt hyvin

Aallon henkilökunnan ja tutkinto-opiskelijoiden postilaatikot (yhteensä yli 28 000) on siirretty pilveen.

Pilvipostiin siirtyminen parantaa monin tavoin tietoturvaa ja sujuvoittaa o365-palveluiden käyttöä.

Projekti on ollut haastava kaikille: käyttäjille, asiantuntijoille ja asiakaspalvelulle. Käyttäjien on pitänyt ottaa käyttöön mm. monivaiheinen tunnistautuminen (MFA) ja ottaa puhelimessa käyttöön uusi sovellus. Kiitokset asiakkaille kärsivällisyydestä, sillä asiakaspalvelussa on ollut viivettä aiheuttavaa ruuhkaa pyyntöjen ratkaisemisessa,  eikä kaikkiin puheluihin  ole ehditty vastata .

Tärkeimmät huomioitavat asiat siirron jälkeen: puhelimen sähköpostisovellus pitää vaihtaa Outlook mobile -sovellukseen ja webmail-osoite on siirron jälkeen pilvipostin osoite http://office.com (aiemmin mail.aalto.fi).

Alla on ohjeita pilvipostiin liittyen. 

Aalto-pilvisähköposti | Aalto-yliopisto

Aalto-sähköposti puhelimeen (iPhone ja Android) | Aalto-yliopisto

---

The transition to cloud mail has progressed well

The mailboxes of Aalto's staff and degree students (in excess of 28,000 accounts) have been moved to the cloud. 

Switching to cloud mail improves security in several ways and streamlines the use of O365 services.

The project has been challenging for all involved: users, experts as well as customer service. Users have had to implement e.g. multi-stage authentication (MFA) and launch a new application on their phone. We like to thank all customers for their patience, as there has been a interruption in customer service causing a delay in resolving requests, and not all calls have been promptly taken.

The most important things to consider after the transfer: the phone's e-mail application must be changed to Outlook mobile and the webmail address after the transfer is the cloud mail address http://office.com (formerly mail.aalto.fi). 

Below you find guidance for cloud email.

Aalto cloud email | Aalto University

Aalto email for your phone (iPhone and Android) | Aalto University

---

Övergången till molnpost har gått väl

Brevlådorna till Aaltos personal och studenter (fler än 28 000 konton) har flyttats till molnet.

Byte till molnpost förbättrar säkerheten på många sätt och effektiviserar användningen av o365-tjänster.

Projektet har varit utmanande för samtliga: användare, experter såväl som kundtjänst. Användare har tvingats implementera t.ex. flerstegsautentisering (MFA) och starta en ny applikation på sin telefon. Ett stort tack till alla kunder för deras tålamod, eftersom det har skett en fördröjning i kundtjänsten som orsakat en försening i att lösa förfrågningar och inte alla samtal har besvarats.

Det viktigaste att tänka på efter överföringen: telefonens e-postapplikation måste ändras till Outlook-mobil och webbmail-adressen efter överföringen är molnadressen http://office.com (tidigare mail.aalto.fi).

Nedan finns instruktioner för molnpost.

Aalto moln-e-post | Aalto universitet

Aalto e-post till telefon (iPhone och Android) | Aalto universitet

----------

Uutinen 16.6.2021

Aalto-yliopiston opiskelijoiden postilaatikot siirretään Aallon omilta Exchange-palvelimilta Microsoftin Office 365 -pilvipostiin vaiheittain tämän kesän aikana.  Käyttäjille ilmoitetaan henkilökohtaisesti Aallon sähköpostiin ennen siirron alkamista ja käyttäjä saa myös tarkemmat ohjeet, mitä siirron jälkeen pitää tehdä. Sähköposti toimii siirron aikana normaalisti. 

Postilaatikoiden siirrosta 0ffice 365-pilveen on monenlaista hyötyä:

Mitä käyttäjän tulee tehdä? 

 1. Siirtoa varten on luotu automaattinen prosessi.
 2. Käyttäjälle lähetetään ilmoitus Aallon sähköpostiin ennen siirron alkamista.
 3. Siirron aikana sähköposti toimii normaalisti.
 4. Siirron alkaessa käyttäjä saa tarkemmat tiedot toimenpiteistä, joita siirron jälkeen pitää tehdä.
 5. Tärkeimmät huomioitavat asiat siirron jälkeen: puhelimen sähköpostisovellus pitää vaihtaa Outlook mobile -sovellukseen ja webmail-osoite on siirron jälkeen pilvipostin osoite http://office.com (aiemmin mail.aalto.fi).

Alla on ohjeita pilvipostiin liittyen. Voit siirtyä pilvipostiin myös itsepalveluna!

Aalto-pilvisähköposti | Aalto-yliopisto

Aalto-sähköposti puhelimeen (iPhone ja Android) | Aalto-yliopisto

Voit testata, kummassa järjestelmässä olet, kirjautumalla webmailiin (http://mail.aalto.fi). Mail.aalto.fi ohjautuu pilvipostissa osoitteeseen outlook.office.com, mutta jos olet vanhassa Exchange järjestelmässä, ohjautumista ei tapahdu.

Kyselyt: servicedesk@aalto.fi


Aalto University is moving to cloud e-mail

Mailboxes for Aalto University students will be moved from Aalto's own Exchange servers to Microsoft Office 365 cloud mail in stages this summer. Users will be notified in person via email (Aalto) before the transfer begins and will also receive more detailed instructions on what to do after the transfer is complete. Email works normally during transfer. 

There are several benefits in moving mailboxes to the Office 365 cloud: 

  What should the user do? 

 1. An automatic process has been created for the transfer. 

 2. The user will be notified by email (Aalto) before the transfer begins. 

 3. During the transfer, the e-mail will work normally.

 4. At the beginning of the transfer, the user will receive more detailed information on the actions to be taken after the transfer. 

 5. The most important things to consider after the transfer: the phone's e-mail application must be changed to Outlook mobile and the webmail address after the transfer is the cloud mail address http://office.com (formerly mail.aalto.fi). 

Below you find guidance for cloud email. You can migrate yourself by self-service, too!

Aalto cloud email | Aalto University

Aalto email for your phone (iPhone and Android) | Aalto University

You can test in which system you are by logging in to webmail: (http://mail.aalto.fi). Mail.aalto.fi redirects to outlook.office.com in cloud email but if your email is in the old Exchange system, no redirecting happens.

Inquiries: servicedesk@aalto.fi 


Aalto Universitetet övergår till molnpost

Brevlådorna för Aalto Universitets-studenter kommer att överföras från Aaltos egna Exchange-servrar till Microsoft Office 365 molnpost etappvis i sommar. Användare kommer att meddelas personligen via Aaltos e-post innan överföringen börjar och användaren kommer också att få mer detaljerade instruktioner om vad de ska göra efter överföringen. E-post fungerar normalt under överföringen.

Det finns flera fördelar med att flytta postlådor till Office 365-molnet:

Vad ska användaren göra?

 1. En automatisk process har skapats för övergången.
 2. Användaren kommer att meddelas via Aaltos e-post innan överföringen börjar.
 3. Under överföringen fungerar e-posten normalt.
 4. I början av överföringen får användaren mer detaljerad information om de åtgärder som ska vidtas efter överföringen.
 5. Det viktigaste att tänka på efter överföringen: telefonens e-postapplikation måste ändras till Outlook-mobil och webbmail-adressen efter överföringen är molnadressen http://office.com (tidigare mail.aalto.fi).

Nedan finns instruktioner för molnpost. Du kan också byta till molnpost som självbetjäning!


Aalto moln-e-post | Aalto universitet

Aalto e-post till telefon (iPhone och Android) | Aalto universitet

Du kan testa vilket system du är på genom att logga in på webbmail (http://mail.aalto.fi). Mail.aalto.fi omdirigeras i molnet till outlook.office.com, men om du befinner dig i det gamla Exchange-systemet sker omdirigeringen inte.

Förfrågningar: servicedesk@aalto.fi