LevelBachelor
Language

Finnish or Swedish

Available forAll Aalto students
ThemeArt and design knowledge buildingSivuaineen perustiedot

Koodi: ARTS3033

Laajuus: 15-25 op

Kieli: suomi

Järjestävä laitos: Arkkitehtuurin laitos

Sivuaineen vastuuprofessori: Professori NN

Sivuaineen koordinaattori: Eino Paananen

Kohderyhmä: Avoin kaikille kandidaattivaiheen, myös muiden yliopistojen, opiskelijoille. Suositellaan Aalto-yliopiston arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin ja sisustusarkkitehtuurin opiskelijoille. 

Haku:

Sivuaineeseen haetaan kevätlukukauden hauissa. Sivuaineen opiskelijavalinnat tehdään aikaisemman opintomenestyksen ja/tai motivaatiokirjeen perusteella. Arkkitehtuurin laitoksella opiskelevat ovat yhteydessä oman pääaineensa vastuuprofessoriin, joka on yhteydessä sivuaineen vastuuprofessoriin.

Aalto-yliopiston opiskelijat: Kevään sivuainehaku, katso Hakuohjeet 2018-2020

Muiden suomalaisten yliopistojen opiskelijat: Kevään JOO-haussa JOOPAS-järjestelmässä https://haku.joopas.fi.

Kiintiöt ja rajoitukset: Arkkitehtuurin laitoksen opiskelijoiden (arkkitehtuuri, maisema-arkkitehtuuri ja sisustusarkkitehtuuri) lisäksi sivuaineeseen otetaan enintään 10 muiden pääaineiden ja/tai JOO- opiskelijaa.

Esitiedot: ks. haku sekä kiintiöt ja rajoitukset.

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Arkitekturhistoria, History of Architecture

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Sivuaineen tavoitteena on antaa perustiedot arkkitehtuurin historian asemasta suomalaisessa yhteiskunnassa ja rakennetun ympäristön kehityksestä sekä yleisestä ja suomalaisesta arkkitehtuurihistoriasta. Keskeiset osaamistavoitteet ovat:

  • Opiskelija saa monipuoliset tiedot arkkitehtuurin historian alasta
  • Opiskelija oppii ymmärtämään rakennetun ympäristön muodostumis- ja muutosprosesseja
  • Opiskelija saa välineitä ja valmiuksia arkkitehtuurin historian tutkimusmenetelmiin

Sivuaineen rakenne

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Pakolliset opinnot

4

Sivuaineen laajuus on 15–25 op. Arkkitehtuurin pääaineen opiskelijat valitsevat oheisista kursseista sellaisia, jotka eivät kuulu heidän pakollisiin opintoihinsa

ARK-A1001

Arkkitehtuurin historian perusteet (luentokurssi)

4

Vaihtoehtoiset opinnot

15-25

Opiskelija valitsee oheisesta luettelosta kursseja siten, että sivuaineen laajuus täyttyy. Kurssit valitaan opiskelijan kiinnostuksen ja vuotuisen opetustarjonnan mukaan.

ARK-A1002

Arkkitehtuurin historian harjoitustyö

3

ARK-C1000

Suomen ja Pohjoismaiden rakennustaide 1 (luentokurssi)

3

ARK-C1001

Suomen ja Pohjoismaiden rakennustaide 2 (luentokurssi)

3

ARK-C1002

Suomen ja Pohjoismaiden rakennustaide 3 (mittausleiri)

6

ARK-C1003

Kaupunkisuunnittelun historia

4

ARK-E1001

Modernista postmoderniin

6

ARK-C1004

Nykyajan arkkitehtuurin historia (luennoidaan vuorovuosin edellisen kanssa)

5-9

ARK-E1009

Arkkitehtuurin historian vaihtuvasisältöinen kurssi

1-10

ARK-E1008

Arkkitehtuurin historian erikoistyö

1-10

ARK-C1005History of Finnish Architecture*2-5

 * Vaihtoehtoinen kurssi Suomen ja Pohjoismaiden rakennustaide 1:lle ja 2:lle.Basinformation om biämnet

Kod: ARTS3033 / ARTS3034

Omfattning: 15-25 sp

Språk: Finska

Biämnets ansvarsprofessor: NN

Biämnets koordinator: Eino Paananen

Målgrupp: Öppen för alla studerande i kandidatskedet, även vid andra universitet. Rekommenderas för Aalto-universitetets studerande inom arkitektur, landskapsarkitektur och inredningsarkitektur.  

Ansökan: Till biämne kan man söka i vårterminens ansökan. Studerande väljs till biämne utifrån tidigare studieframgång och/eller motivationsbrev. Den som studerar vid institutionen för arkitektur kontaktar sitt huvudämnes ansvarsprofessor, som kontaktar biämnets ansvarsprofessor. 

Ansökning för studerande vid Aalto-universitetet: Vårens biämnesansökan, se söktider och anvisningar: Anvisningar för sökande

Studerande från andra finska universitet: via JOOPAS-tjänsten (https://haku.joopas.fi/index_sv.html) inom utsatt ansökningstid för flexibel studierätt.

Kvoter och begränsningar: Utöver studerande vid institutionen för arkitektur (arkitektur, landskapsarkitektur och inredningsarkitektur) antas till biämnet högst 10 studerande inom övriga huvudämnen eller studerande med flexibel studierätt (JOO-studerande).

Förkunskaper: Se ansökan och kvoter och begränsningar.

Biämnets namn på andra språk: Arkkitehtuurin historia, History of Architecture

Biämnets innehåll och uppbyggnad

Målsättningen med biämnet är att erbjuda grundkunskaper om arkitekturhistoriens ställning i det finska samhället och utvecklingen inom den byggda miljön samt grundkunskaper om den allmänna och finländska arkitekturhistorien. De centrala lärandemålen:

  • Den studerande erhåller mångsidiga kunskaper om det arkitekturhistoriska området
  • Den studerande lär sig att förstå processerna kring skapandet av och förändringar i den byggda miljön
  • Den studerande får redskap och färdigheter för forskningsmetoder inom arkitekturhistoria

Biämnets uppbyggnad

Kod

Namn

Studiepoäng

Obligatoriska studier

4

Biämnets omfattning är 15-25 sp. Huvudämnesstuderande inom arkitektur väljer bland nedanstående kurser sådana kurser som inte ingår i de obligatoriska studierna.

ARK-A1001

Arkitekturhistoriens grunder

4

Valfria kurser


Välj bland följande kurser så att biämnet blir totalt 15-25 sp. Kurserna väljs enligt intresse och det årliga undervisningsutbudet.

ARK-A1002

Arkitekturhistoriens övningar

3

ARK-C1000

Finlands och Nordens byggnadskonst 1

3

ARK-C1001

Finlands och Nordens byggnadskonst 2

3

ARK-C1002

Finlands och Nordens byggnadskonst 3

6

ARK-C1003

Stadsplaneringens historia

4

ARK-E1001

Från modernt till postmodernt

6

ARK-C1004

Den moderna arkitekturens historia

5-9

ARK-E1009

Arkitekturhistoria, kurs med varierande innehåll

1-10

ARK-E1008

Arkitekturhistoria, specialarbete

1-10

ARK-C1005History of Finnish Architecture*2-5

 * En alternativ kurs för kurser Finlands och Nordens byggnadskonst 1 och 2This minor can only be completed in Finnish or in Swedish.