Level

Bachelor

Language

Finnish

Available for

All Aalto students

ThemeHuman-centred living environments


Sivuaineen perustiedot


Sivuainetta ei toteuteta lukuvuonna 2018-2019 ja 2019-2020.


Koodi: KA.t

Laajuus: 15-25 op

Kieli: suomi

Laitos: arkkitehtuurin laitos

Sivuaineen vastuuprofessori: professori Anssi Joutsiniemi

Sivuaineen koordinaattori: Eino Paananen

Kohderyhmä: Aalto-yliopiston rakennetun ympäristön, arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin, sisustusarkkitehtuurin ja muotoilun pääaineiden kandidaattiopiskelijat. Helsingin yliopiston sosiologian pääaineen, ympäristömuutoksen ja -politiikan ja ympäristöekologian pääaineiden sekä maantieteen koulutusohjelman, ensisijaisesti aluetieteen pääaineen kandidaattiopiskelijat. Opiskelijaksi voidaan paikkamäärän salliessa ottaa myös muita Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston kandidaattiopiskelijoita.

Haku: Sivuaineeseen haetaan kevätlukukauden 2020 haussa. Opiskelijat hakevat sivuaineen opiskelijaksi JOOPAS-järjestelmän verkostohaun kautta https://haku.joopas.fi. Hakemukseen liitetään yhden sivun mittainen motivaatiokirje, jossa kuvataan omia kiinnostuksen kohteita kaupunkiteemaan liittyen. 

Sivuaineen opiskelijavalinnat tehdään motivaatiokirjeen ja aiempien opintojen perusteella. Valinnassa painotetaan monipuolista osallistujajakaumaa eri pääaineista kunkin pääaineen paikkamäärän mukaisesti. Jos pääainekohtainen kiintiö ei täyty, paikat voidaan jakaa Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston muille hakijoille samoin perustein, kuin em. pääaineiden opiskelijoille.

Opintojen hyväksilukeminen tapahtuu opiskelijan omalla laitoksella.

Kiintiöt ja rajoitukset:  Sivuaineeseen valitaan enintään 40 opiskelijaa. Jokaiselle pääaineelle on varattu enintään 6 paikkaa siten, että Aalto-yliopiston arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin pääaineet jakavat keskenään kuuden opiskelijapaikan kiintiön, samoin sisustusarkkitehtuurin ja muotoilun pääaineet jakavat keskenään kuuden opiskelijapaikan kiintiön. Myös Helsingin yliopiston ympäristömuutoksen ja -politiikan ja ympäristöekologian pääaineet jakavat keskenään kuuden opiskelijapaikan kiintiön. Muille Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston hakijoille on varattu yhteensä neljä paikkaa.

Esitiedot: ks. haku sekä kiintiöt ja rajoitukset.

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Stadsakademi, Urban Academy

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Sivuaineen osaamistavoitteet

Kaupunkiakatemia-sivuaineessa tarkastellaan ajankohtaisia kaupunkitutkimukseen, -kehittämiseen ja -suunnitteluun sekä kaupunkielämään liittyviä kysymyksiä. Kaupunkia lähestytään monitieteisenä kokonaisuutena yli oppiaineiden rajojen. Tavoitteena on kaupungistumisen aiheuttamiin monimutkaisiin ongelmiin vastaamiseksi luoda siltoja kaupunkitutkimuksen, kaupunkisuunnittelun ja muotoilun välille sekä lisätä tulevien alan asiantuntijoiden keskinäistä ymmärrystä ja vuorovaikutusta. Keskeiset yhteiset osaamistavoitteet ovat:

Suunnitteilla on myös maisterin tutkinnon Kaupunkiakatemia-sivuaine, jossa aiheen opintoja on mahdollista jatkaa, mikäli suunnitelma toteutuu.

Sivuaineen sisältö

Sivuaine muodostaa kaupunkitematiikkaa monipuolisesti käsittelevän kurssikokonaisuuden, joka toteutetaan Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteistyönä. Mukana olevia aloja ovat HY:stä sosiologia, maantiede ja ympäristötieteet ja Aallosta arkkitehtuuri, muotoilu ja maankäyttötieteet. Kurssitarjonta on listattu seuraavassa kohdassa, tarkemmat kurssikuvaukset liitteenä.

Opetuksessa tarkastellaan olemassa olevia kaupunkialueita ja pyritään hyödyntämään konkreettisia suunnittelukohteita. Pääasiallisena kohdealueena on Helsingin metropolialue, mutta opetuksessa käsitellään myös globaaleja kaupungistumisen kysymyksiä. Lähtökohtana on erityisesti ihminen ja eläminen kaupungissa.

Sivuaine on osa Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston laajempaa yhteistyötä, joka kokoaa monitieteistä kaupunkeihin liittyvää opetusta ja tutkimusta yhteisen sateenvarjon alle. Aalto-yliopistossa Kaupunkiakatemia kytkeytyy tulevaan ihmislähtöisen elinympäristön Living+ -tutkimusohjelmaan.

Sivuaineen ajoitus

Sivuaine kestää koko lukuvuoden. Kurssit sijoittuvat eri periodeihin seuraavasti (huomaa, että Aalto ja HY noudattavat erilaista periodijakoa):


Sivuaineen rakenne

Sivuaine koostuu pakollisesta johdantokurssista (2 op) ja vaihtoehtoisista kursseista (13–23 op), joita on otettava molemmista yliopistoista. Alla mainittujen ydinkurssien lisäksi sivuaineen tarjontaan voidaan tilanteen mukaan liittää myös muita kursseja. Ongelmatapauksissa sivuaineesta puuttumaan jäävät opintopisteet on mahdollista korvata erikseen sovittavalla kirjatentillä tai muulla kurssilla. 

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Yhteiset opinnot

2


Johdatus Kaupunkiakatemiaan (HY) 2
Vaihtoehtoiset kurssit
13-23

Opiskelija valitsee 3-6 kurssia (13-23 opintopistettä) riippuen siitä, miten laajan sivuaineen hän suorittaa. Kursseja on otettava molemmista yliopistoista. 

ARK-C5000

Yksityiset ja julkiset tilat
(Aalto ARTS, arkkitehtuuri)

5
HISK-223Kaupunki ja kulttuuri (HY)5
ENV-362Kaupunkiekologia (HY)5
(7535095)Kaupunkisosiologia (HY)3 - 5
MAA-C2002Maankäytön suunnittelun perusteet (Aalto ENG)5