På svenska

Opintojen mallisuoritusjärjestys

Oranssi: perusopintoVihreä: pääaineen opinto

Ensimmäinen vuosi

1. syksy1. kevät
Johdatus opiskeluun (2 op)Filosofia ja systeemiajattelu (3 op)
Tuotantotalous 1Verkkojulkaisemisen perusteet
Viestintä ja organisaatiotViestintä ja digitaalinen media
Ohjelmointi 1Programming 2
Ohjelmointistudio 1Matriisilaskenta
Differentiaali- ja integraalilaskenta 1Vapaasti valittava / sivuainekurssi
Toinen kotimainen kieli (2 op)Vieras kieli (3 op)

Toinen vuosi

2. syksy2. kevät
Differentiaali- ja integraalilaskenta 2Foundations of Discrete Mathematics
Introduction to NetworksLaskelmat liiketoiminnan päätösten tukena
Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssiManaging Knowledge and Knowledge-intensive Organizations
Human-computer InteractionTuotantotalouden studio
Yliopistofysiikan perusteetIhminen havaitsijana
Vaihtoehtoinen: Ryhmätoiminta ja organisointiVaihtoehtoinen: Tietokannat
Vapaasti valittava / sivuainekurssiVapaasti valittava / sivuainekurssi

Kolmas vuosi

3. syksy3. kevät
joko SCI-projektikurssi (5 op)joko SCI-projektikurssi (5 op)
tai
Kandidaatintyö ja seminaari (10 op)
tai
Kandidaatintyö ja seminaari (10 op)
Vaihtoehtoinen: Design Theory and Methodology (3 op)Vaihtoehtoinen: Introduction to Optimization
Vaihtoehtoinen: Palvelumuotoilun perusteet (2 op)Vaihtoehtoinen: Sähköpaja
Vapaasti valittava / sivuainekurssiVapaasti valittava / sivuainekurssi
Vapaasti valittava / sivuainekurssiVapaasti valittava / sivuainekurssi
Vapaasti valittava / sivuainekurssiVapaasti valittava / sivuainekurssi

Vapaasti valittava / sivuainekurssi


Perusopinnot

Perusopinnot kartuttavat opiskelijan myöhemmille osaamistavoitteille välttämättömän matemaattisluonnontieteellisen, tietoteknisen sekä yleissivistyksellisen tieto- ja taitopohjan. Perusopinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee teknillisen alan matemaattisten ongelmien ratkaisun perustaidot, ohjelmoinnin perusteet sekä tunnistaa koulutukselleen keskeisen monitieteisen ajattelun.

Laajuus: 65 op
Vastuuprofessori: Risto Sarvas
Koodi: SCI3026.A

KOODI

KURSSIN NIMI

OP

PERIODI

SUORITUS-VUOSI

TIETOTEKNIIKKA 10 OP:

CS-A1110

Ohjelmointi 1

5

I-II

1.

CS-A1120

Programming 2

5

IV-V

1.

MATEMATIIKKA 25 OP: valitse joko suomen- tai ruotsinkieliset kurssit

MS-A0102

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 (SCI)

5

II

1.

MS-A0109

Differential- och integralkalkyl 1


I

1.

MS-A0402

Foundations of Discrete Mathematics

5

IV

2.

MS-A0409

Grundkurs i diskret matematik


II

2.

MS-A0202

Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (SCI)

5

I

2.

MS-A0209

Differential- och integralkalkyl 2


III

2.

MS-A0002

Matriisilaskenta (SCI)

5

III

1.

MS-A0009

Matrisräkning


II

1.

MS-A0502

Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi

5

II

2.

MS-A0509

Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik


III

2.

FYSIIKKA 5 op:

PHYS-A1110

Yliopistofysiikan perusteet

5

II

2.

TUOTANTOTALOUS 5 OP: valitse joko suomen- tai ruotsinkielinen kurssi

TU-A1100

Tuotantotalous 1

5

I-II

1.

TU-A1200

Grundkurs i Produktionsekonomi


I-II

1.

PÄÄAINEESEEN SUUNTAAVAT OPINNOT 10 op:

TU-C9281

Viestintä ja organisaatiot

5

I-II

1.

TU-C9270

Introduction to Networks

5

I-II

2.

YLEIS-, KIELI- JA AALTO-OPINNOT 10 OP:

SCI-A0000

Johdatus opiskeluun

2

I-V

1.

TU-A1150

Filosofia ja systeemiajattelu*

3

III-IV

*

LC-5001

Toisen kotimaisen kielen (ruotsi) kokeen kirjallinen osio**

1

I-II

1.

LC-7001

Toisen kotimaisen kielen (suomi) kokeen kirjallinen osio**

1

I-II

1.

LC-5002

Toisen kotimaisen kielen (ruotsi) kokeen suullinen osio**

1

I-II

1.

LC-7002

Toisen kotimaisen kielen (suomi) kokeen suullinen osio**

1

I-II

1.


Vieras kieli**

3


2.

* Opiskelija voi sijoittaa kurssin itselleen parhaiten sopivaan opiskeluvuoteen.

** Vieraan kielen voi opiskella myöhemminkin kuin tässä esitettynä toisena opiskeluvuotena. Lisätietoja kieliopinnoista ja kielitaidon osoittamiseen kelpaavista kursseista löydät Kielikeskuksen sivuilta.

Pääaine

Pääaineopinnot vahvistavat diplomi-insinööriopintojen edellyttämää esitietopohjaa laajentamalla perusopintojen sisältöalueita liiketoiminnallisessa ajattelussa sekä käyttäjälähtöisessä viestintä- ja vuorovaikutusteknologiassa. Pääaineopinnot päättyvät opiskelijaryhmissä tehtävään monitieteelliseen projektityöhön sekä henkilökohtaiseen opinnäytetyöhön. Opinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee tieteellisen ajattelun perusteet, kykenee hyödyntämään osaamistaan teknistuotannolliseen ongelmaratkaisuun sekä omaa ryhmä- ja projektityöskentelyn perustaidot.

Laajuus 65 op
Vastuuprofessori: Risto Sarvas
Koodi: SCI3026

KOODI

KURSSIN NIMI

OP

PERIODI

SUORITUS-
VUOSI

pakolliset kurssit 65 op

CS-C2100

Ohjelmointistudio 1

5

I-III

1.

TU-C9291

Viestintä ja digitaalinen media

5

III-V

1.

CS-C1180

Verkkojulkaisemisen perusteet

5

III-V

1.

TU-C3021

Managing knowledge and knowledge-intensive organizations

5

IV-V

2.

TU-C1030

Laskelmat liiketoiminnan päätösten tukena

5

III-IV

2.

TU-C9260

Tuotantotalouden studio

5

III-V

2.                            

CS-C2000

Ihminen havaitsijana

5

III-IV

2.

CS-C3120

Human-computer Interaction

5

I-II

2.

SCI-C1001

SCI-projekti

5

I-II tai III-V

3.

SCI3026.kand Kandidaatityö ja -seminaari10I-II tai III-V3.
SCI.kypsKypsyysnäyte0
3.
Valitse 10 op seuraavista:

CS-A1150

Tietokannat

5

III-V

3.

TU-C1011 Ryhmätoiminta ja organisointi5I-II2.
MS-C2105Introduction to Optimization5IV3.
MUO-C0005Design Theory and Methodology3. 
MUO-C3006Palvelumuotoilun perusteet2II 3. 
ELEC-A4910Sähköpaja5I-II tai III-V3.

Pääaineen osaamistavoitteet

Tässä kuvatut osaamistavoitteet täydentävät Teknistieteellisen kandidaattiohjelman yleisiä osaamistavoitteita.

Koulutustehtävä

Informaatioverkostot -pääaine kouluttaa digitaalisen murroksen asiantuntijoita, joilla on valmiudet kehittyä myöhemmissä opinnoissaan ja työelämässä mm.

Perus- ja pääaineopinnot

Perus- ja pääaineopinnot antavat opiskelijalle laajan perusteiden tuntemuksen ihmisestä informaation ja tieto-, viestintä- ja visualisointiteknologian käyttäjänä sekä yrityksistä ja organisaatioista kyseisen teknologian hyödyntäjinä. Opinnot suoritettuaan opiskelija tunnistaa ja osaa soveltaa tieto-, viestintä- ja visualisointitekniikan sovellusten kehittämiseen ja hyödyntämiseen tarvittavia matemaattisia ja tuotantotaloudellisia ongelmanratkaisumenetelmiä. Opiskelija osaa ohjelmoida ja ymmärtää ohjelmistokehityksen keskeiset käsitteet ja toimintamallit.

Pääaineopintojen aikana opiskelijalle kehittyy käyttäjälähtöiseen teknologiaan liittyvä ammatillinen identiteetti. Pääaineen opinnot suoritettuaan opiskelija pystyy monipuolisesti seuraamaan tieto-, viestintä- ja visualisointiteknologian kehitystä ja soveltamista liiketoimintaan sekä vaikutuksia käyttäjiin, hakemaan tieteellistä tutkimustietoa sekä toimimaan avustavissa tutkimustehtävissä oman osaamisensa kehittämiseksi.

Teknistieteellinen ajattelu ja työskentelytapa

Opinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee alalleen ominaisen teknistieteellisen ajattelun ja työskentelytapojen perusteet yhdistettynä ihmisten toiminnan, tekniikan ja liiketoiminnan tuotannollistoiminnalliseen kokonaisuuteen.

Opiskelija osaa tunnistaa, määritellä ja ratkaista yritysten tai yhteisöjen teknistaloudellisia ongelmia käyttäen oppimiaan menetelmiä. Hän osaa soveltaa oppimaansa monitieteistä ongelmanratkaisua käyttäjälähtöisyyden toteuttamiseksi tieto-, viestintä- ja visualisointiteknologian hyödyntämisessä. Hän osaa myös valita asianmukaiset työvälineet ja -menetelmät ja käyttää niitä.  Opiskelija osaa myös tarttua tieto-, viestintä- ja visualisointitekniikkaa hyödyntävien järjestelmien kehittämisessä, suunnittelussa ja liiketoiminnallisessa soveltamisessa ilmeneviin avoimiin ongelmiin, joihin ei ole valmista ratkaisua. Hän kykenee arvioimaan työnsä tuloksia, prosesseja ja metodeja kriittisesti.