På svenska

Opintojen mallisuoritusjärjestys

Perusopinnot

PERUSOPINNOT  (SCI3025.A)
Vastuuprofessori: apulaisprofessori Mikko Jääskeläinen

Kurssikoodi

Kurssin nimi

Laajuus

Periodi

Suoritusvuosi

Yleis-, kieli- ja Aalto-kurssi (10 op)SCI-A0000

Johdatus opiskeluun

2 op

i-v

1. vuosi


Valinnainen Aalto-kurssi

3 op

iii-v

2. kevät

LC-5001*

Toisen kotimaisen kielen kokeen kirjallinen osio (ruotsi) tai

1 op

i

1. kevät

LC-7001*

Toisen kotimaisen kielen kokeen kirjallinen osio (suomi)
LC-5002*

Toisen kotimaisen kielen kokeen suullinen osio (ruotsi) tai

1 op

i

1.kevät

LC-7002*

Toisen kotimaisen kielen kokeen suullinen osio (suomi)

Vieras kieli, kirjallinen ja suullinen osio

3 op

iv

2. kevät

Matematiikka (25 op, valitse joko suomen- tai ruotsinkieliset kurssit)MS-A0401

Diskreetin matematiikan perusteet tai

5 op

i

1. syksy

MS-A0409

Grundkurs i diskret matematik


ii


MS-A0102

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 (SCI) tai

5 op

ii

1. syksy

MS-A0109

Differential- och integralkalkyl 1


i


MS-A0202

Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (SCI) tai

5 op

i

2. syksy

MS-A0209

Differential- och integralkalkyl 2


iii


MS-A0002

Matriisilaskenta (SCI)  tai

5 op

iii

1. kevät

MS-A0009

Matrisräkning


ii


MS-A0502

Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi tai

5 op

ii

2. syksy

MS-A0509

Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik


iii


Fysiikka (10 op, valitse joko suomen- tai ruotsinkieliset kurssit)PHYS-A1130

Sähkömagnetismi (SCI) tai

5 op

iii

1. kevät

PHYS-A5130

Elektromagnetism

5 op

iii

1. kevät

PHYS-A1140

Aineen rakenne (SCI) tai

5 op

iv

1. kevät

PHYS-A5140

Materiens struktur

5 op 

i

1. syksy

Tietotekniikka (10 op)CS-A1110

Ohjelmointi 1

5 op

i-ii

1. syksy

CS-A1150

Tietokannat

5 op

iii-iv

1. kevät

Tuotantotalous (10 op)TU-A1100

Tuotantotalous 1 tai

5 op

i-ii

1. syksy

TU-A1200

Grundkurs i Produktionsekonomi

5 op 

i-ii 

1. syksy 

TU-C1020

Creating Value

5 op

iv-v

1. kevät

Yhteensä

 

65 opOpiskelija valitsee joko suomen- tai ruotsinkieliset kurssit kieliopinnoissa, matematiikan ja fysiikan opinnoissa ja Tuotantotalous 1 -kurssilla.

*Lisätietoja kieliopinnoista ja kielitaidon osoittamiseen kelpaavista kursseista löydät Kielikeskuksen sivuilta

Pääaine

Tuotantotalouden (Produktionsekonomi, Industrial Engineering and Management) pääaineen vastuuhenkilönä toimii apulaisprofessori Mikko Jääskeläinen.

TUOTANTOTALOUDEN PÄÄAINEOPINNOT  (SCI3025)

Kurssikoodi

Kurssin nimi

Laajuus

Periodi

Suoritusvuosi


Pakolliset kurssit 55 op:


TU-C1011

Ryhmätoiminta ja organisointi

5 op

i-ii

1. syksy

TU-C1030

Laskelmat liiketoiminnan päätösten tukena

5 op

iii-iv

1. kevät

TU-C2020

Operaatioiden johtaminen

5 op

i-ii

2. syksy

TU-C2030

Operaatioiden johtamisen projekti

5 op

i-ii

2. syksy

TU-C2010

Introduction to Strategic Management

5 op

i-ii

2. syksy

TU-C2040

Strategy Fieldwork

5 op

iii-v

2. kevät

TU-C3010

Projektien suunnittelu ja ohjaus

5 op

iv-v

2. kevät

TU-C3021

Managing knowledge and knowledge-intensive organizations

5 op

iv-v

2. kevät

SCI-C1001SCI-projektikurssi5 opHOPSin mukaan
SCI3025.kand
Kandidaatintyö ja seminaari10 opHOPSin mukaan
SCI.kypsKypsyysnäyte0 op


Vaihtoehtoiset kurssit 10 op. Valitse kaksi kurssia seuraavista*:


TU-C3030

Basics in Research and Development Management

5 op

iii-v

HOPSin  mukaan

CS-A1120

Programming 2

5 op

iv-v

HOPSin mukaan

CS-A1140

Data Structures and Algorithms

5 op

ii

HOPSin mukaan

MS-C2105

Introduction to Optimization

5 op

iv

HOPSin mukaan

MS-C2128Prediction and Time Series Analysis5 opiiHOPSin mukaan
MS-C2107Sovelletun matematiikan tietokonetyöt5 opi-ii, iii-ivHOPSin mukaan

Yhteensä

 

65 op

 


*) CS- ja MS-kurssien suorittaminen osana pääainetta ei ole este systeemitieteiden tai tietotekniikan sivuaineen suorittamiselle. Tällöinkin sivuaineen laajuuden 25 op tulee kuitenkin täyttyä. Tarkemmat ohjeet:

Tietotekniikka: mikäli suoritat osana pääaineopintoja esimerkiksi kurssit CS-A1120 Programming 5 cr ja CS-A1140 Data Structures and Algorithms 5 cr, voit suorittaa tietotekniikan sivuaineen valitsemalla 25 opintopistettä vaihtoehtoisia kursseja.
Systeemitieteet: voit valita pääaineen vaihtoehtoisiin opintoihin vain yhden MS-kurssin (huom. tällöin 25 opintopisteen laajuinen sivuaine muodostetaan opinto-oppaassa ilmoitetuista kursseista).

Pääaineen tavoitteet

Konteksti tuotantotalouden pääaineen osaamistavoitteille

Tuotantotalouden diplomi-insinööri osaa yhdistää teknistä, taloudellista ja sosiaalista osaamista yritysten ja muiden arvoa luovien organisaatioiden toiminnan kehittämisessä ja johtamisessa. Perusta tälle laaja-alaiselle osaamiselle luodaan jo kandidaatintutkinnossa. Industrial Engineering and Management on termi, joka yleensä liitetään kansainvälisiin verrokkiohjelmiin tai vastaaviin pääaineisiin. Kandidaatintutkinnon opintojen rakenteesta on selvästi tunnistettavissa insinöörialoille tyypilliset matemaattis-luonnontieteelliset ja tietojenkäsittelyn perusopinnot, niihin perustuvat jonkin tekniikan alan sivuaineopinnot ja varsinaiset tuotantotalouden pääaineopinnot.

Tuotantotalouden pääaineen osaamistavoitteet

Tuotantotalous tarkastelee arvoa luovien organisaatioiden toiminnan kehittämistä ja johtamista systeeminä, jossa eri osa-alueita on hallittava kokonaisuutena: omistaja-arvo, asiakasarvo ja rajallisten resurssien tehokas käyttö ovat toisiinsa liittyviä päämääriä. Yrityksen toiminta syntyy pohjimmiltaan ihmisten vuorovaikutuksesta, vaikka teknisillä ja sääntöihin perustuvilla järjestelmilläkin on oma tehtävänsä. Teknologian kehitys vaikuttaa sekä yrityksen että sen asiakkaiden toimintamahdollisuuksiin. Yritys on sidoksissa globaaliin toimintaympäristöönsä ja siinä tapahtuviin muutoksiin, joten sekä nykyisten että potentiaalisten asiakkaiden, kilpailijoiden, yhteistyökumppaneiden ja muiden sidosryhmien päämäärät ja toimet on otettava huomioon.

Pääaineen kursseista on löydettävissä kolme tuotantotalouden DI-ohjelman pääaineisiin ja tuotantotalouden laitoksen tutkimukseen kytkeytyvää pääaluetta: strategia, operaatiot ja organisaatiokäyttäytyminen. Suoritettuaan pääaineen kurssit opiskelija tunnistaa tuotantotalouden keskeiset käsitteet, ilmiöt, lainalaisuudet, mallit ja menetelmät. Hän tuntee ryhmän johtamiseen sekä ryhmän ja organisaation tehokkaaseen toimintaan liittyvät pääperiaatteet, projektinhallinnassa ja yleisemminkin tuotantojärjestelmien ohjauksessa tarvittavat pääperiaatteet, yrityksen taloudellisen tilan arvioimisessa ja taloudellisessa päätöksenteossa käytettävät perusmenetelmät sekä yrityksen strategisessa kehittämisessä käytettävät pääperiaatteet. Lisäksi opiskelija tuntee tuotantotalouden ja sen aihealueiden keskeiset tiedonlähteet ja osaa hakea tietoa oman työnsä tueksi.

Teoreettinen perusta luo edellytykset itsenäiselle oppimiselle ja kehittymiselle alan asiantuntijana. Opiskelija tuntee alan tutkimusmenetelmiä ja osaa soveltaa niitä tiedon hankkimiseksi.  Tätä valmiutta kehitetään ja arvioidaan lopulta kandidaattityössä. Pääaineen opintoihin kuuluu myös useita harjoitustöitä ja muita oppimistilanteita, joissa opiskelija oppii  tunnistamaan, määrittelemään ja ratkaisemaan tuotantotaloudellisia ongelmia käyttäen alan yleisiä menetelmiä, käsitteitä ja malleja. Hän osaa valita asianmukaiset menetelmät ja käyttää niitä määriteltyjen vaatimusten toteuttamiseksi Lisäksi hän kykenee arvioimaan kriittisesti sekä muiden saavuttamia tuloksia että käytettyjä prosesseja ja metodeja.

Opiskelijalle kehittyy myös valmius ja asenne tarttua teknistaloudellisten järjestelmien kehittämisessä tai suunnittelussa eteen tuleviin avoimiin ongelmiin, joihin ei ole valmista ratkaisua. Pääaineeseen kuuluva, teknistieteellisen kandidaattiohjelman opiskelijoille yhteinen projektityökurssi asettaa eri pääaineiden osaajat tämän haasteen eteen. Tuotantotalouden pääaineopiskelijan on toimittava oman alansa asiantuntijana monialaisessa ryhmässä. Hänen on kyettävä välittämään omaa osaamistaan suullisesti ja kirjallisesti ryhmän muille jäsenille.