Koodi: ARTS3004

Laajuus: 106-116 op.

Pääainevastaava: Lehtori Marja-Riitta Koivumäki

Osaamistavoitteet

Elokuva- ja tv-käsikirjoituksen pääaineen keskeisenä tavoitteena on antaa opiskelijalle kirjoitustekniset ja tuotannolliset perusvalmiudet käsikirjoittajan työtehtäviin erilaisissa elokuva- ja tv-produktioissa.

Kandidaattiopintojen aikana opiskelija perehtyy elokuva- ja tv-tuotannon vaiheisiin ja taiteelliseen ja tuotannolliseen yhteistyöhön elokuvataiteen muiden opiskelijoiden kanssa. Opiskelija harjaantuu tuntemaan oman alansa käytäntöjä, taiteellisia ilmaisukeinoja, teknisiä välineitä ja teoreettista käsitteistöä. Opiskelija saa valmiudet ideoida ja konseptoida, sekä kehitellä ideoita valmiiksi käsikirjoitukseksi.

Keskeiset opetettavat valmiudet ovat tarinallinen, sisällöllinen ja visuaalinen ajattelu, dramaturgiset taidot, kommunikaatio- ja yhteistyötaidot, ymmärrys tuotannollisista vaatimuksista sisällön suunnittelussa, elokuva- ja tv-historiahistorian sekä oman alan perinteiden ja nykysuuntauksien tuntemus, perustava ymmärrys tekijälähtöisestä tutkimuksesta sekä kyky kriittiseen ja analyyttiseen ajatteluun.

Koulutuksen sisältö

Elokuva- ja tv-käsikirjoituksen opinnoissa opiskelija harjaantuu kurssiopetuksen ja vaativuustasoltaan asteittain kasvavien harjoitustöiden myötä oman ammattialueen taiteellisen ja dramaturgisen kokonaisuuden hallintaan, sekä ymmärtää käsikirjoituksen merkityksen elokuvan tai tv-draaman ytimenä. Käsikirjoittajan työhön perehdytään pienimuotoisissa harjoitteissa sekä koulun elokuva- ja tv-tuotannoissa, joissa opiskellaan elokuvataiteen muiden opiskelijoiden kanssa. Harjoitustuotannoissa opiskellaan käsikirjoituksen kehittelyyn liittyviä käytäntöjä ja taitoja sekä ryhmätyötaitoja.

Koulutus perustuu sekä teoriaan että käytännön kirjoitusharjoituksiin, pienryhmätyöskentelyyn, henkilökohtaiseen ohjaukseen ja yhteisölliseen oppimiseen. Opetuksen tavoitteena on tukea opiskelijan henkilökohtaisia vahvuuksia ja oman taiteellisen näkemyksen mukaista kehitystä.

Kurssit

Pääaineopinnot 106–116 op

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Elokuvataiteen perusteet

35

Elokuvataiteen perusteet 35 op ovat kaikille elokuvataiteen pääaineissa opiskeleville pakollisia opintoja, jotka suoritetaan ensimmäinen opiskeluvuoden aikana.

ELO-C1000 

Elokuvailmaisu 1

5

ELO-C1001 

Elokuvailmaisu 2

8

ELO-C1002 

Elokuvailmaisu 3

3

ELO-C1003 

Elokuvailmaisu 4

6

ELO-C1004 

Elokuvatuotannon prosessi

5

ELO-C1005 

Elokuvan analyysi

2

ELO-C1006 

Elokuvan historia 1

1

ELO-C1007 

Elokuvan historia 2

1

ELO-C1008 

Elokuvan historia 3

1

ELO-C1009 

Elokuvan historia 4

3

Elokuva- ja televisiokäsikirjoituksen aineopinnot

71–75

Elokuva- ja televisiokäsikirjoituksen pääaineopiskelijoille pakollisia aineopintoja on 71 opintopistettä. Mikäli opiskelija suorittaa sivuaineen 25 opintopisteen laajuisena, tulee hänen valita aineopintoihinsa 10 opintopistettä käsikirjoituksen vapaasti valittavista kursseista.

ELO-C2000

Käsikirjoitusharjoitukset

4

ELO-C2019

Pitkän elokuvan käsikirjoittaminen 1

3

ELO-C2020

Pitkän elokuvan käsikirjoittaminen 2

9

ELO-C2022

Pitkän elokuvan käsikirjoittaminen 3

6

ELO-C2005

Elokuvakäsikirjoitusteoria

3

ELO-C2008

Tarina

2

ELO-C2009

Konkreettinen kuva

4

ELO-C2010

Kohtaus / dialogi

9

ELO-C2023

Produktio: ideointi ja käsikirjoitus

10

ELO-C2029 Draaman teoria ja dramaturgia 6

BA-elokuva

15

ELO-C1015

BA-elokuva

15 *

Taiteen kandidaatin opinnäyte ja seminaari

10

ARTS3004.kand

Taiteen kandidaatin opinnäyte ja seminaari

10

ARTSa.kypsKypsyysnäyte0

* ) Opiskelijalla on oikeus saada yli 12 opintopisteen laajuisesta kurssista suorituksia osissa.

Vapaasti valittavat opinnot 15 op

Kaikkiin Aalto ARTSin kandidaatin tutkintoihin kuuluu vapaasti valittavien opintojen kokonaisuus (15 op). Opiskelija voi suorittaa vapaasti valittavina opintoina esimerkiksi kursseja Aalto-yliopiston tai muiden kotimaisten yliopistojen tarjonnasta tai kansainvälisessä opiskelijavaihdossa suoritettuja opintoja. Myös elokuva- ja televisiokäsikirjoituksen pääaine tarjoaa opintoja, joita opiskelija voi sijoittaa vapaasti valittaviin opintoihin.

Elokuva- ja televisiokäsikirjoituksen vapaasti valittavat kurssit

ELO-C2017

Lyhytelokuvan käsikirjoitus

2-4

ELO-C2011

Käsikirjoituksen lukukurssi

2–5

ELO-C2027

Alan käytännöt

1-2

ELO-C2026

Dramaturgi (BA)

2-10

ELO-C2024

Festivaalit, seminaarit, muut alan tapahtumat (BA)

2-12

ELO-C2025BA-projektit2-10
ELO-C2028Kohtaus / dialogi demojen jälkityöt2-4
ELO-E2039Vaihtuvasisältöiset televisiodraaman kurssit2-10
ELO-C5519 Worldbuilding6-8