LevelMaster
LanguageLanguage studies
Available forBIZ students only
Theme

Global business dynamics


Monikielinen yritysviestintä

Koodi: BIZ30310

Laajuus: 24 credits

Kieli: kieliopintoja

Vastuuopettaja: XX

Kohderyhmä: Vain Kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijat

Hakeminen: Kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoiden ei tarvitse erikseen hakea opinto-oikeutta tähän sivuaineeseen.

Sivuaineen kuvaus

Laaja ja monipuolinen kieli- ja viestintätaito on keskeinen osa kansainvälisiin tehtäviin suuntautuvan liikkeenjohdon tai kaupallisen alan asiantuntijan ammatillista osaamista. Monikielisen yritysviestinnän sivuopintokokonaisuus tarjoaa mahdollisuuden syventää kansainvälistä osaamista ja yritysviestinnän taitoja.

Opintojen rakenne

Monikielisen yritysviestinnän sivuopintokokonaisuus (24 op) koostuu kahdesta erikielisestä 12 opintopisteen kokonaisuudesta. Sivuopintokokonaisuuden voi sijoittaa joko KTK- tai KTM -tutkintoon. Opiskelija aloittaa opintonsa molemmissa kielissä aina omalta taitotasoltaan ja sijoittaa kokonaisuuteen aina peräkkäisiä kursseja (ks. tarkemmin kunkin kielen kohdalta). Perusteiden kursseja kokonaisuuteen ei voi sijoittaa, vaan alin lähtötaso on yleiseurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2 (yritysviestintä 1 -taso). Ei-latinalaisella kirjaimistolla kirjoitettavissa kielissä (venäjä) opintojen lähtötaso voi olla A1.3. Riippuen opiskelijan lähtötasosta on sivuopintokokonaisuuden tavoitetaso kielitaidon osalta B2-C1.  Ei-latinalaisilla kirjaimistolla kirjoitettavissa kielissä (venäjä) tavoitetaso voi olla B1.2- C1. Tutkintojen tavoitteiden mukaisesti Monikielisen yritysviestinnän sivuopintokokonaisuuteen voidaan sisällyttää vain kauppatieteilijöille suunnattuja kursseja.

Osaamistavoitteet

Valmistumisvaiheessa monikielisen yritysviestinnän sivuopintokokonaisuuden valinnut opiskelija ymmärtää

 • kielen ja kulttuurin merkityksen osana kielialueiden liiketoimintaa, taloutta ja yhteiskuntaa;
 • kielialueen yhteiskunnallisia, kulttuurisia ja historiallisia erityispiirteitä ja niiden kehitystä;
 • kielialueen kulttuuria ja liike-elämän tapakulttuuria; sekä
 • kielialueen liiketoiminnan erityispiirteitä ja talouselämän ajankohtaisia aiheita.

Lisäksi opiskelija pystyy osoittamaan, että hän osaa

Tavoitetasolla B1.2

 • kommunikoida melko sujuvasti työelämän jokapäiväisissä suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa;
 • talouselämän perusterminologiaa ja ymmärtää alan tekstien keskeisen sisällön; sekä
 • keskustella perustellen lyhyesti näkemyksiään ja esitellä yrityksen toimintaa

Tavoitetasolla B2

 • kommunikoida melko sujuvasti erilaisissa suullisissa ja kirjallisissa yritysviestintätilanteissa;
 • talouselämän keskeisen terminologian ja ymmärtää vaativiakin alan tekstejä; sekä
 • toimia vuorovaikutteisesti neuvotteluissa ja keskusteluissa sekä kykenee esiintymään ja argumentoimaan luontevasti

Tavoitetasolla C1

 • kommunikoida sujuvasti, täsmällisesti ja tilanteenmukaisesti kansainvälisten asiantuntijatehtävien edellyttämissä suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa;
 • laajasti talouselämän terminologian ja pystyy vaivatta ymmärtämään vaativia alan tekstejä; sekä
 • riittävän hyvät vuorovaikutus-, esiintymis-, argumentointi- ja raportointitaidot selviytyäkseen monenlaisista asiantuntijatehtävistä

Opintokokonaisuuteen sijoitettavat kurssit

Opintojaksojen opetuskieli on pääasiassa sama kuin kohdekieli. Joillakin alemman taitotason opintojaksoilla (CEFR B1) voidaan lisäksi käyttää tukikielenä suomea. Opetuskielistä voi tiedustella opintojakson opettajalta.

Espanja


Espanjankielinen yritysviestintä 1

LC-2231

Espanja 3a - Liike-elämän espanjaa

3 op

I, III

LC-2232

Espanja 3b - Liike-elämän espanjaa 

3 op

II, IV

LC-2233

Espanja 3c - Liike-elämän espanjaa

3 op

III


Espanjankielinen yritysviestintä 2

LC-2241

Español 4a - Cultura y negocios 

3 op

I

LC-2242

Español 4b - Cultura y negocios 

3 op

II

LC-2243

Español 4c - Comunicación corporativa 

3 op

I, II, III, IV, V


Espanjankielinen yritysviestintä 3

LC-2170

Curso avanzado - Español profesional

3 op

V


Ranska
 


Ranskankielinen yritysviestintä 1

LC-4121

Français 3a - Communication professionnelle

3 op

I-II, III-IV

LC-4901

Ranskankielinen yritysviestintä 1b (syksy 2017)

3 op

I-II

LC-4122

Français 3b - Communication professionelle (o,w)

 3 op

 III-IV


Ranskankielinen yritysviestintä 2

LC-4902

Français des affaires 1a (syksy 2017)

3 op

I-II

LC-4123

Français 3c - Communication professionnelle (kevät 2018)

3 op

III-IV


Ranskankielinen yritysviestintä 3

LC-4103

Communication professionnelle avancée (o,w)

3 op

I-II

LC-4134

Recherche, gestion et produit (o,w)

3-4 op

III-IV

LC-4201

Projets francophones BIZ

3-4 op

I-V 

 
Ranskankielinen yritysviestintä 4

LC-4403

tai

LC-4404

Diplôme de français professionnel - Affaires B2


Diplôme de français professionnel - Affaires B2

3 op


6 op

ei järjestetä lv. 2017-2018 


ei järjestetä lv. 2017-2018 

LC-4405

tai

LC-4406

Diplôme de français professionnel - Affaires C1


Diplôme de français professionnel - Affaires C1


3 op


6 op 


ei järjestetä lv. 2017-2018 


ei järjestetä lv. 2017-2018 

 

Ruotsi

LC-5817Muntlig framställning3 opIV

LC-5810

Ruotsinkielisen viestinnän alakohtainen itseopiskelukurssi

3 op

I, III, V

LC-5811

Yrityselämä, yhteiskunta ja kulttuuri Pohjolassa

3 op

 

LC-5813

Ruotsinkielinen yritysviestintä operatiivisissa toiminnoissa

3 op

V

LC-5814

Yritysviestinnän erityisteemat

3 op

I, II, III, IV, V

LC-5815

Ruotsin syventävä työelämäviestintä

3 op

III

LC-5816

Projektipohjainen yritysviestintä

 3 op V


Saksa

Saksankielinen yritysviestintä 1

LC-6111

Liike-elämän saksaa 1a

3 op

I-II, III-IV

LC-6112

Liike-elämän saksaa 1b

3 op

I-II, III-IV


Saksankielinen yritysviestintä 2

LC-6121

Liike-elämän saksaa 2a

3 op

I-II, III-IV

LC-6122

Liike-elämän saksaa 2b

3 op

I-II, III-IV


Saksankielinen yritysviestintä 3

LC-6035

Landeskunde

3-6 op

III-IV

LC-6131

Liike-elämän saksaa 3a

3 op

I-II, III-IV

LC-6132

Liike-elämän saksaa 3b

3 op

I-II, III-IV


LC-6133

Deutsch fürs Management

3 op

I-II


Venäjä


Liike-elämän venäjää

LC-8131

Liike-elämän venäjää 1

3 op

I, III-IV

LC-8132 

Liike-elämän venäjää 2

3 op

II

LC-8133 

Liike-elämän venäjää 3

3 op

III

LC-8244

Liike-elämän venäjää 4

3 op

IV(-V)

LC-8245

Liike-elämän venäjää 5

3 op

I-II


Venäjänkielinen yritysviestintä

LC-8351

Venäjänkielinen yritysviestintä A

3 op

III

LC-8352

Venäjänkielinen yritysviestintä B

3 op

IV

LC-8094

Alakohtaista venäjää

3 op

II-III


Multilingual Business Communication

Code: BIZ40310

Extent: 24 credits

Language: Language studies

Responsible professors: XX

Target group: School of Business degree students only

Application procedure: Degree students at Aalto School of Business do not need to separately apply for a study right for the minor.

Description of the minor

Wide-based and diverse language and communication skills are a central part of the professional skills of an internationally oriented expert of economics and business administration. The Minor in Multilingual Business Communication gives the students an opportunity to deepen their intercultural competencies and business communication skills.

Learning outcomes

Upon graduation, a student who has earned the Minor in Multilingual Business Communication will have gained an understanding of

 • the importance of culture as part of the business, economy and society of a language area;
 • the particular features and developments in the society, culture and history of the language area;
 • the culture and business etiquette in the language area; and
 • the particular features and topical issues of the business and economy of the language area.

In addition, the students will demonstrate ability

at the target level B1.2

 • to communicate fairly fluently in oral and written everyday communicative situations;
 • to use basic business terminology and understand the key contents of business-related texts; and
 • to discuss briefly while justifying his or her views and to present the operations of the company.

at target level B2

 • to communicate fairly fluently in everyday oral and written business communicative situations;
 • to use the key terminology of business and understand even demanding texts of the field; and
 • to interact in negotiations and discussions and perform and argue naturally.

at target level C1

 • to communicate fluently, precisely and context-appropriately in oral and written communicative situations typical for international expert duties;
 • to use a wide range of business terminology and understanding demanding business-related texts with ease; and
 • for interaction, performance, argumentation and reporting to a degree required in a variety of expert duties.

Structure of studies 24 cr

The Minor in Multilingual Business Communication (24 cr) consists of two 12-credit study entities completed in two different languages. The minor may be counted towards either the Bachelor or Master of Science (Economics and Business Administration).

Students start their studies in both the languages selected at their skill level and compile the entity by taking successive courses (see details under each language). The minor cannot include any elementary courses; the lowest starting level is the level A2 of the Common European Framework of Reference (Business Communication 1 level). Depending on the starting level of the student, the target level of the minor may be B2-C1. In languages not written in the Latin alphabet (Russian), the target level may be B1.2-C1, while the starting level for the same may be A1.3. In accordance with the objectives of the degrees, the Minor in Multilingual Business Communication may consist of only courses aimed at business students.

Courses counted towards the minor by language

The teaching language of courses is mainly the same as the object language of a course.  In some classes with a lower learning objective (CEFR B1) Finnish can be used as an auxiliary teaching language. If you have questions about the teaching language please consult the teacher of the course you are interested in.

French

French Business Communication 1

LC-4121

Français 3a - Communication professionnelle

3 cr

I-II, III-IV

LC-4901

Ranskankielinen yritysviestintä 1b

3 cr

I-II

LC-4122

 Français 3b - Communication professionelle (o,w) 3 crIII-IV

French Business Communication 2

LC-4902

Français des affaires 1a

3 cr

I-II

LC-4123

Français 3c - Communication professionelle (o,w)

3 crIII-IV

French Business Communication 3

LC-4103

Communication professionnelle avancée (o,w)

3 cr

I-II

LC-4134

Recherche, gestion et produit (o,w)

3-4 cr

III-IV

LC-4201

Projets francophones BIZ (o,w)3-4 crI-V

German

 German Business Communication 1

LC-6111

Liike-elämän saksaa 1a

3 cr

I-II, III-IV

LC-6112

Liike-elämän saksaa 1b 

3 cr

I-II, III-IV

German Business Communication 2

 

LC-6121

Liike-elämän saksaa 2a

3 cr

I-II, III-IV

LC-6122

Liike-elämän saksaa 2b 

3 cr

I-II, III-IV

German Business Communication 3

LC-6035

Landeskunde 

3-6 cr

III-IV

LC-6131

Liike-elämän saksaa 3a 

3 cr

I-II, III-IV

LC-6133

Deutsch fürs Management 

3 cr

I-II


Russian Business Communincation 1

LC-8131

Liike-elämän venäjää 1

3 cr

 I, III-IV

LC-8132

Liike-elämän venäjää 2

3 cr

II

LC-8133

Liike-elämän venäjää 3

3 cr

 III

LC-8244

Liike-elämän venäjää 4

3 cr

IV(-V)

LC-8245

Liike-elämän venäjää 5 (o,w)

3 cr

I-II

Russian Business Communincation 2

LC-8351

Venäjänkielinen yritysviestintä A

3 cr

III

LC-8352

Venäjänkielinen yritysviestintä B

3 cr

IV

LC-8094

Alakohtaista venäjää (o,w) (V)

3 cr

 II-III

Spanish

Spanish Business Communication 1

LC-2231

Espanja 3a - Liike-elämän espanjaa

3 cr

I, III

LC-2232

Espanja 3b - Liike-elämän espanjaa

3 cr

II, IV

LC-2233

Espanja 3c - Liike-elämän espanjaa

3 cr

III

Spanish Business Communication 2

LC-2241

Español 4a - Cultura y negocios (o,w)

3 cr

I

LC-2242

Español 4b - Cultura y negocios

3 cr

II

LC-2243

Español 4c - Comunicación corporativa

3 cr

I, II, III, IV, V

Spanish Business Communication 3

LC-2170

Curso avanzado - Español profesional

3 cr

V

Swedish


LC-5817Muntlig framställning3 cr IV
LC-5810  Ruotsinkielisen viestinnän alakohtainen itseopiskelukurssi3 crI, III, V 
LC-5811Yrityselämä, yhteiskunta ja kulttuuri Pohjolassa3 cr II
LC-5813 Ruotsinkielinen yritysviestintä operatiivisissa toiminnoissa3 crV
LC-5814 Yritysviestinnän erityisteemat 3 crI, II, III, IV, V
LC-5816
Projektipohjainen yritysviestintä3 cr V
LC-5815Ruotsin syventävä työelämäviestintä3 cr III